ОБЈЕКТИ КОЈИ СУ ПРЕДМЕТ ОЗАКОЊЕЊА


Незаконито изграђен објекат који се може озаконити је објекат изграђен без грађевинске дозволе, односно одобрења за изградњу, као и објекат за који је издата грађевинска дозвола и потврђен главни пројекат а на којем је приликом извођења радова одступљено од издате грађевинске дозволе.
Такође се могу озаконити и помоћни објекат и други објекат који је у функцији главног објекта, као и објекти који су завршени у грађевинском смислу.

Објекат за који је поднет захтев за легализацију у складу са раније важећим законом којим је била уређена легализација објеката, до 29. јануара 2014. године се такође сматрају објектима који могу ући у процедуру озакоњења. Захтеви и пријаве за легализацију поднети до 29. јануара 2014. године, сматрају се захтевима у смислу овог закона.

Објекат за који није поднет захтев за легализацију, а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015 године, озакоњује се у поступку који је покренут доношењем решења о рушењу незаконито изграђеног објекта од стране надлежног грађевинског инспектора, а на основу спроведеног пописа незаконито изграђених објеката на територији града Краљева.

Објекат за који није поднет захтев за легализацију и за који није донето решење о рушењу од стране надлежног грађевинског инспектора, , а који је видљив на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015 године, озакоњује се у поступку који се покреће на основу обавештења о видљивости објеката на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015 године, које издаје РГЗ Служба за катастар непокретности Краљево.
Захтев за прибављање обавештења о видљивости објеката на сателитском снимку територије Републике Србије из 2015 године, од РГЗ Служба за катастар непокретности Краљево, на прописаном обрасцу предаје се Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности.

Print Friendly, PDF & Email