Скупштина града Краљева на седници одржаној дана 24.маја 2019.године донела је Одлуку о Локалном омбудсману града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 13/19).

НАДЛЕЖНОСТИ И ОВЛАШЋЕЊА ЛОКАЛНОГ ОМБУДСМАНА

Локални омбудсман града Краљева контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем Градске управе града Краљева, Градског већа града Краљева када поступа као другостепени орган у управном поступку, јавних служби (јавних предузећа и установа) чији је оснивач Град и других организационих облика чији је оснивач Град (у даљем тексту:органи и службе), ако се ради о повреди прописа и општих аката Града.

Локални омбудсман у вршењу послова из своје надлежности поступа у складу са Уставом, законом, потврђеним међународним уговорима, општеприхваћеним правилима међународног права и одлукама Града.

Локални омбудсман, поред права на покретање и вођење поступка, има право да посредовањем и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности, делује превентивно, у циљу унапређења рада органа и служби, и унапређења заштите људских слобода и права.

Локални омбудсман подноси надлежном органу Града иницијативу за измену и допуну прописа и општих аката Града ако сматра да до повреде права грађана  долази због недостатака у тим актима, као и да иницира доношење нових прописа и других општих аката Града, када сматра да је то од значаја за заштиту права грађана.

Локални омбудсман може дати мишљење Градском већу и другом овлашћеном предлагачу на нацрт, односно предлог прописа или општег акта Града, када се њиме уређују питања од значаја за заштиту и унапређење права грађана.

Локални омбудсман покреће иницијативу за покретање поступка за оцену уставности или законитости закона, других прописа и општих аката којима се уређују питања која се односе на права грађана, уколико сматра да исти нису у складу са Уставом и законом.

НАЧИН ПОСТУПАЊА

Локални омбудсман покреће поступак по притужби лица или по сопственој иницијативи.

Свако физичко или правно лице, домаће или страно, које сматра да су му  актом, радњом или нечињењем органа, односно службе повређена права може да поднесе притужбу Локалном омбудсману.

Локалном омбудсману се може у име лица обратити и његов наследник, законски заступник или пуномоћник, као и удружење грађана, уз овлашћење тог лица.

Локални омбудсман неће поступати по анонимној притужби. Изузетно, ако сматра да у анонимној притужби има основа за његово поступање, Локални омбудсман може покренути поступак по сопственој иницијативи.

Пре подношења притужбе Локалном омбудсману, подносилац притужбе је дужан да покуша да заштити своја права у одговарајућем правном поступку.

Локални омбудсман ће упутити подносиоца притужбе на покретање одговарајућег правног поступка, ако је такав поступак предвиђен, и неће поступати по притужби док претходно не буду исцрпљена сва правна средства, у одговарајућем правном поступку.

Изузетно, Локални омбудсман може покренути поступак и пре  него  што  су  исцрпљена сва правна средства,  ако  би  подносиоцу  притужбе  била нанета ненадокнадива штета, или када Локални омбудсман оцени да је дошло до грубог кршења начела самосталности и законитости, стручности, непристрасности и политичке неутралности, делотворности у остваривању права странака и поштовања странака од стране органа и служби.

Притужба се подноси у писаној форми, укључујући све облике електронске комуникације, или усмено на записник код Локалног омбудсмана и не подлеже плаћању таксе, нити било које друге накнаде.

Притужба садржи назив органа, односно службе на чији се рад односи, опис повреде права, чињенице и доказе који поткрепљују наводе из притужбе, податке о томе која су правна средства искоришћена, као и име и адресу подносиоца.

Ако притужба не садржи све потребне податке, Локални омбудсман може затражити да се она допуни у року који он одреди.

Локални омбудсман и његов заменик пружају подносиоцима притужбе помоћ у састављању и подношењу притужбе.

Притужба се може поднети најкасније у року од једне године од извршене повреде права грађана, односно од последњег поступања или непоступања органа, односно службе, у вези са учињеном повредом права грађана.

Локални омбудсман је дужан да покрене поступак у року од 30 дана од дана пријема притужбе.

Поступак пред Локалним омбудсманом није јаван.

Локални омбудсман и његов заменик су дужни да и након престанка дужности чувају тајност података до којих су дошли у свом раду.

Поступак пред Локалним омбудсманом је бесплатан за подносиоца притужбе.

 

ИЗВЕШТАЈИ

 

Локални омбудсман подноси Скупштини града најкасније до 15. марта текуће године, ради упознавања, извештај о раду за претходну годину.

Извештај садржи број и структуру притужби и обраћања грађана, број решених предмета, општу оцену рада органа и служби са становишта примене прописа, уочене пропусте и препоруке за њихово отклањање и податке о остваривању, поштовању и унапређењу људских права на територији Града.

Извештај може да садржи и иницијативе за измену или доношење појединих прописа ради отклањања недостатака и ефикаснијег рада органа, односно служби.

Годишњи извештај Локалног омбудсмана објављује се у „Службеном листу града Краљева“ и на сајту града Краљева.

На седници Скупштине града о извештају о раду Локалног омбудсмана се не гласа.

Локални омбудсман може да подноси и посебне извештаје Скупштини града, ако за тим постоји потреба.

На седници Скупштине града Краљева 23.јула 2019.године за Локалног омбудсмана града Краљева изабрана је Ксенија Гочанин, дипломирани правник, а за Заменика локалног омбудсмана града Краљева изабран је Иван Петровић, дипломирани правник.

Локални омбудсман града Краљева тел:036/306-138

Заменик Локалног омбудсмана града Краљева тел: 036/306-138

mail:zamenik.ombudsmana@kraljevo.rs

Print Friendly, PDF & Email