ОЗАКОЊЕЊЕ ОБЈЕКАТА


У оквиру Градске управе града Краљева управни поступак озакоњења незаконито изграђених објеката спроводи Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности Одсек за послове озакоњења, као орган надлежан за поступак озакоњења, на основу одредаба Закона о озакоњењу објеката, који је почео са применом од 28.11.2015.године.

ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И КОНТАКТ
Телефони за информације: 036/306-207; 036/306-071; 036/306-203, e-mail: ozakonjenje@kraljevo.rs; urbanizam@kraljevo.org
Ближе информације о поступку озакоњења објеката грађани могу добити на пријемном шалтеру број 4. у холу улаз број I зграде Градске управе града Краљева, сваког радног дана у времену од 7,30 до 14,30 часова.


Информације
Објекти који се озакоњују Објекти који се не озакоњују Поступак озакоњења Документација за озакоњење Такса за озакоњење
Захтеви – Изјаве – Обавештења
Захтев за прибављање обавештења о видљивости објекта Модел изјаве о сагласности сувласника на катастарској парцели Опште обавештење о документацији потребној за озакоњење
ПРИСТУП ПОДАЦИМА О ПОПИСАНИМ НЕЗАКОНИТО ИЗГРАЂЕНИМ ОБЈЕКТИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА
Путем овог линка: Подаци, можете приступити подацима о свим пописаним незаконито изграђеним објектима на катастарским парцелама на територији града Краљева, који су приказани у Геопросторној бази података – ГИС КРАЉЕВО.
Eвиденција донетих решења
Легализација —– Озакоњење Мишљења о примени закона о Озакоњењу објеката
Print Friendly, PDF & Email