Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности

објављује

СПИСАК ИЗДАТИХ РЕШЕЊА О ОЗАКОЊЕЊУ ОБЈЕКАТА

сачињен сходно члану 35. став 5. Закона о озакоњењу објеката („Службени гласник РС“ број 96/2015 и 83/2018), а у складу са одредбама Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС“ број 97/2008, 104/2009-др.закон, 68/2012-одлука УС и 1074/12).