ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ПДР „ДРУГИ ГРАДСКИ ПРСТЕН – Деоница Магнохром – Ибарска магистрала

ГРАФИЧКИ ДЕО
Планирана намена – део А
Планирана намена – део Б
Регулационо-нивелациони план – део А
Регулационо-нивелациони план – део Б
Површине јавне намене – део А
Површине јавне намене – део Б