ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
Текст ПДР Далековод

ГРАФИЧКИ ДЕО
Диспозиција
План мрежа и објеката инфраструктуре