ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ПГР Гоч

ГРАФИЧКИ ДЕО
Карта власништва на земљишту
Грађевинско подручје и површине јавне намене
Подела на урбанистичке зоне и целине
Планирана намена са границом грађевинског подручја
Урбанистичка регулација
План саобраћаја