ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ПГР-а „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“
ТЕКСТ

ГРАФИЧКИ ДЕО ПГР-а „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“
Предвиђено грађ. подручје са површ. јавне намене
Планирана намена површина и подела на зоне и целине
Урбанистичка регулација
План саобраћаја
Постојећи и планирани коридори и капацитети за саобраћајну, енерго инфраструктуру

 

ИЗМЕНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“ („Сл. лист града Краљева“, број 10/2017 и 12/2017)

ТЕКСТУАЛНИ ДЕО ИЗМЕНЕ ПГР-а „ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ“
ТЕКСТ – ИЗМЕНА ПГР „ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ“

ГРАФИЧКИ ДЕО ИЗМЕНЕ ПГР-а „ЦЕНТАР-ЧИБУКОВАЦ“
Предвиђено грађ. подручје са површ. јавне намене
Планирана намена површина и подела на зоне и целине
Урбанистичка регулација
План саобраћаја
Постојећи и планирани коридори и капацитети за саобраћајну, енерго инфраструктуру