ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ПГР Ратарско имање – Грдица

ГРАФИЧКИ ДЕО
Грађевинско подручје и површине јавне намене
Планирана намена и подела на зоне и целине
Урбанистичка регулација
План саобраћаја