Служба за интерну ревизију органа и служби Града Краљева


Трг Јована Сарића број 1
канцеларија 303А
Тел. 036/306-075

РУКОВОДИЛАЦ СЛУЖБЕ

Драган Дражовић, дипломирани економиста
моб. тел. 064 8699339
dragan_drazovic@kraljevo.org


Град Краљево је на основу Одлуке о оснивању Службе за интерну ревизију органа и служби града Краљева („Службени лист града Краљева“, бр.28/18 од 19.11.2018.године) и Решења о постављењу руководиоца Службе за интерну ревизију органа и служби града Краљева („Службени лист града Краљева“,  бр.10/21 од 06.04.2021.године) успоставио интерну ревизију

У складу са чланом 3. И 6. Правилника о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 99/2011 и 106/2013), Служба за интерну ревизију органа и служби града Краљева је успостављена као посебна, функционално независна организациона јединица у оквиру Града Краљева као јединице локалне самоуправе, која непосредно извештава Градоначелника.

Служба обавља интерну ревизију свих организационих делова корисника јавних средстава, свих програма, активности и процеса у надлежности корисника јавних средстава, укључујући и средства Европске уније у складу са законом којим се уређује буџетски систем, Правилником о заједничким критеријумима за организовање и стандардима и методолошким упутствима за поступање и извештавање интерне ревизије у јавном сектору и Међународним стандардима интерне ревизије.

Служба за интерну ревизију органа и служби града Краљева својим радом помаже корисницима буџетских средстава у постизању њихових циљева, примењијући систематичан и дисциплинован приступ у оцењивању система финансијског управљања и контроле у односу на:

  • идентификовање ризика, процену ризика и управљање ризиком од стране руководиоца свих нивоа код корисника јавних средстава;
  • усклађеност пословања са законима, интерним актима и уговорима;
  • поузданост и потпуност финансијских и других информација;
  • ефикасност, ефективност и економичност пословања;
  • заштиту средстава и података (информација);
  • извршење задатака и постизање циљева.

Преузмите документа:


Print Friendly, PDF & Email