Leap

Lokalni ekološki akcioni plan zaštite životne sredine se odnosi na aktivnosti opština i gradova u cilju definisanja određenih mera koje treba preduzeti i investicija koje se moraju uložiti u zaštitu i obnovu životne sredine. Akcioni plan zaštite životne sredine se sprovodi od strane različitih interesnih grupa i sektora uz korišćenje dostupnih resursa i već započetih akcija.LEAP nudi mnogo načina za učešće javnosti i saradnju lokalne samouprave i stanovništva.

 Projekat izrade LEAP-a Kraljeva je finansiran kroz Program MSP-a, švajcarske donatorske Agencije SDC i sproveden u skladu sa generalnim programom podrške Evropske Unije, koji se bazira na potrebi da se životna sredina oslobodi negativnog uticaja ekonomskog razvoja, a da se potpomogne takav ekonomski razvoj koji neće ostaviti negativne posledice na životni standard i zdravlje ljudi.
LEAP opštine Kraljevo je usvojen maja 2005.godine na sednici Skupštine opštine Kraljevo. Rađen je kao LEAP za gradsko područje i LEAP seoskih Mesnih zajednica, zbog složenosti i različitosti ekološke problematike na urbanom i ruralnom području. Akcionim planovima je predviđena realizacija ovog važnog strateškog dokumenta u oblasti zaštite životne sredine, po principu „korak po korak“. LEAP je urađen u saradnji sa javnim preduzećima i drugim institucijama i veliki deo sistematizovane problematike se realizuje kroz njihove planove i programe.

LOKALNI EKOLOŠKI AKCIONI PLAN KRALJEVO, 2005.godina

detaljno

LEAP SEOSKIH I PRIGRADSKIH MESNIH ZAJEDNICA,2005.godina

detaljno