Upravljanje otpadom

    REGISTAR IZDATIH DOZVOLA

Zakon o upravljanju otpadom („Službeni glasnik RS“, broj 36/09) jedan je od značajnih zakonskih propisa iz oblasti zaštite i unapređivanja životne sredine usvojen je tokom 2009.godine.

Zakon definiše način i proceduru upravljanja otpadom, usklađen je sa odgovarajućim direktivama EU a ima za cilj efikasno upravljanje otpadom na način kojim se ne ugrožava zdravlje ljudi i životne sredine, smanjenje otpada, prevenciju nastajanja otpada, reciklažu i ponovnu upotrebu otpada, korišćenje otpada kao energenata, sanaciju neuređenih odlagališta otpada, obavezu privrednih subjekata da izrade radne planove postrojenja za upravljanje otpadom i sl.

Lokalna samouprava donosi i sprovodi lokalni plan upravljanja otpadom, uređuje i organizuje upravljanje komunalnim otpadom, izdaje dozvole i druge akte, vrši nadzor i kontrolu mera. Obezbeđuje i oprema centre za sakupljanje komunalnog otpada, uređuje organizovanje i način selekcije i sakupljanje otpada radi reciklaže.

Gradu se poverava izdavanje dozvole za sakupljanje, transport, skladištenje, tretman i odlaganje inertnog i neopasnog otpada.

Za obavljanje više delatnosti jednog operatera može se izdati jedna integralna dozvola.

Dozvola se ne izdaje za kretanje otpada unutar lokacije proizvođača otpada, za kontejnere za otpad iz domaćinstva na javnim mestima, mesta na kojima se skladišti manje od 10 tona inertnog otpada odnosno manje od 2 tone neopasnog otpada, već nadležni organ Gradske uprave izdaje potvrdu za izuzimanje od obaveze pribavljanja dozvole.

Zahteve za izdavanje dozvole podnose operateri postrojenja za skladištenje, tretman i odlaganje otpada Gradskoj upravi grada Kraljeva-Odeljenju za inspekcijske poslove-Odsek za zaštitu životne sredine, na propisanom obrascu a zahtev za sakupljanje i transport podnosi se shodno članu 70. Zakona o upravljanju otpadom.

Postupanje sa opasnim otpadom kao i tretman inertnog i neopasnog otpada spaljivanjem kao i dozvole za skladištenje, tretman i odlaganje inartnog i naopasnog otpada na teritoriji više jedinica lokalne samouprave izdaje Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja.

Napomena: Operateri postojećih postrojenja za upravljanje otpadom dužni su da u roku od šest meseci po dobijanju obaveštenja po osnovu prijave obavljanja delatnosti u oblasti upravljanja otpadom dostave nadležnom organu radni plan postrojenja sa programom mera i dinamikom prilagođavanja rada postrojenja u skladu sa odredbama ovog zakona za period do 31.decembra 2012.godine.

Za postojeće deponije komunalnog otpada koje nisu izgrađene u skladu sa ovim zakonom, pored radnog plana iz prethodnog stava, dostavlja se i projekat sanacije ili zatvaranja.

ZAHTEVI I OBRASCI : ELEKTRONSKI REGISTAR