Трошкови за издавање услова за пројектовање и прикључeње: