Градско правобранилаштво града Краљева


У складу са Одлуком о Градском правобранилаштву града Краљева  („Службени лист града Краљева”, број 31/19), Градско правобранилаштво града Краљева обавља послове правне заштите имовинских права и интереса Града Краљева, у правним поступцима пред судовима, арбитражама, органима управе и другим надлежним органима када Град има положај странке или умешача о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку; у правним поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима заступа органе, организације и службе Града који немају својство правног лица, органе и посебне организације који имају својство правног лица, а чије се финансирање обезбеђује из буџета Града и јавне установе чији је оснивач Град, а чије се финансирање обезбеђује из буџета Града, у правним поступцима у којима ови субјекти учествују као странке или умешачи о чијим имовинским правима и обавезама се одлучује у том поступку.

Послове из надлежности Градског правобранилаштва обављају Градски правобранилац и заменици Градског правобраниоца у складу са Уставом Републике Србије, законом, овом Одлуком и другим општим актима.

Градски правобранилац има три заменика.

Градски правобранилац руководи радом и представља  Градско правобранилаштво.

Седиште  Градског правобранилаштва је у Краљеву, Ул. Војводе Степе 7/3.

  • Телефон: 036/321 – 257
    email: pravobranilastvo@gmail.com
Print Friendly, PDF & Email