Текстуални део

PDR GROBLJE U RATINI

Графички део

– Блокови и целине
– Фотодокументација
– Извод из ПОУ Ратина
– Јавно и остало
– Нивелација
– Планирана намена
– Постојећа катастарска парцелација
– Постојећа намена површина
– Саобраћај
– Синхрон план

Print Friendly, PDF & Email