ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
ПГР Измена

ГРАФИЧКИ ДЕО
Грађевинско подручје и површине јавне намене
Планирана намена површина
Урбанистичка регулација
План саобраћаја