ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
–Координате аналитичких тачака
–ПГР Берановац – Кованлук

ГРАФИЧКИ ДЕО
Предвиђено грађевинско подручје и површине јавне намене
Подела на урбанистичке зоне и целине
План саобраћаја са нивелацијом
Урбанистичка регулација