ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
– Аналитичке тачке
– ПГР Рибница

ГРАФИЧКИ ДЕО
Предвиђено грађевинско подручје и површине јавне намене
План намене површина
Урбанистичка регулација
Саобраћај са поречним профилима
Осовинска регулација и нивелација