ТЕКСТУАЛНИ ДЕО
-Измена ПГР Сијаће Поље

ГРАФИЧКИ ДЕО
Планирана намена површина са поделом на урбанистичке зоне и целине
Грађевинско подручје и површине јавне намене
План саобраћаја
План грађевинске и осовинске регулације