Локални омбудсман  града Краљева


Годишњи извештај Локалног омбудсмана града Краљева за 2020. годину.
Годишњи извештај Локалног омбудсмана града Краљева за 2019. годину.

Локални омбудсман града Краљева: Ксенија Гочанин, дипл. правник
Заменик Локалног омбудсмана града Краљева: Иван Петровић, дипл. правник


Улога и функција


Локални омбудсман града Краљева (у даљем тексту: Омбудсман) је независтан и самосталан, задужен да штити и унапређује поштовање слобода и права.

Имунитет који ужива Омбудсман омогућава му независност и самосталност у раду.

Омудсман контролише, проверавајући наводе притужбе или поступајући по сопственој иницијативи, да ли органи града Краљева и организације које врше јавна овлашћења, којима је оснивач Град Краљево (у даљем тексту – органи и организације града), према грађанима поступају у складу са законима и другим прописима града Краљева или начелима рада добре управе.

Улога институције Омбудсмана, дефинисана Законом о локалној самоуправи (“Сл. гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), Статутом града Краљева (“Сл. лист града Краљева”, бр. 6/2019 – пречишћен текст) Одлуком о локалном омбудсману града Краљева („Сл. лист града Краљева“ бр. 13/19, у даљем тексту – Одлука), је да непрестано утиче на поштовање људских слобода и права личним ауторитетом и угледом институције. Снагом аргумената Омбудсман треба да  надлежне органе увери у постојање пропуста, неопходност њиховог  отклањања и промену начина рада.

Омбудсман ипак, није институција, “добровољног” права. Органи и организације града имају одлуком успостављену обавезу да сарађују са Омбудсманом, омогуће му приступ својим просторијама и ставе на располагање све податке, без обзира на степен тајности, када је то од интереса за поступак који се води. Када је то од значаја за поступак који води Омбудсман има право да обави разговор са сваким  запосленим  органа  града а функционер органа града је дужан да му то обезбеди.

Омбудсман може да јавно препоручи разрешење функционера одговорног за повреду права грађана/ки. Против запосленог у органу града који је непосредно одговоран за повреду права грађана/ки Омбудсман може да тражи покретање дисциплинског поступка.

Ако нађе да у радњама функционера или запосленог у органу управе има елемената кривичног или другог кажњивог дела, Омбудсмана је овлашћен да надлежном органу поднесе захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка.

Обудсмана бира и разрешава Скупштина града Краљева којој одговара за свој рад.

Избором свог првог Омудсмана (Заштитника грађана) Град Краљево се определио за развој демократских односа грађана/ки и власти. Крајњи циљ институције Омбудсмана јесте да допринесе остваривању слобода и права, принципа једнакости и очувању достојанства грађана/ки.

Надлежност и начин рада


Задатак, односно надлежност Омбудсмана је Одлуком одређена двоструко: да штити права грађана и да контролише законитост и правилност рада органа града и организација којима су поверена јавна овлашћења. Не постоји право и слобода грађана који су изузети из заштитне, контролне и унапређујуће улоге Омбудсмана.

У практичном раду Омбудсман се руководи начелом правичности у оквиру позитивног права. Много више него формално поштовање закона и прописа и општих аката органа града Краљева, Омбудсман испитује етичност, савесност, непристрасност, стручност, сврсисходност, делотворност, поштовање достојанства странке и остале особине које треба да карактеришу јавну управу какву грађани с пуним правом очекују од оних које као порески обвезници плаћају.

Омбудсман контролише рад органа града Краљева, као и других организација, предузећа и установа, чији је Град Краљево оснивач и којима су поверена јавна овлашћења. Омбудсман, према одредби Одлуке, није овлашћен да контролише једино рад Скупштине града, председника и заменика председника Скупштине града, градоначелника и заменика градоначелника града Краљева, Градског већа града Краљева, осим када овај орган поступа као другостепени у управном поступку и рад републичких органа управе који имају филијале на територији града, као ни судова и јавних тужилаштава установљених на територији града.

Поред права на покретање и вођење поступка контроле рада органа и организација града Краљева, Омбудсман може да пружањем добрих услуга, посредовањем између грађана и органа града и давањем савета и мишљења о питањима из своје надлежности, делује превентивно, с циљем унапређења рада органа града и заштите људских слобода и права.

Омбудсман има и право да подноси иницијативе за измену и допуну прописа и општих аката града ако сматра да до повреде права грађана долази због недостатака у тим актима, као и да иницира доношење нових прописа и других општих аката града, када сматра да је то од значаја за заштиту права грађана. Омбудсман је овлашћен да даје мишљење Градском већу и другом овлашћеном предлагачу на нацрт, односно предлог прописа или општег акта града, када се њиме уређују питања од значаја за заштиту и унапређење права грађана. Такође, Омбудсман је овлашћен да покрене поступак пред Уставним судом за оцену уставности и законитости закона, других прописа и општих аката.

Поступак


У поступку suigeneris (посебне врсте, самосвојном) који је ослобођен претераних формалности, Омбудсман контролише поштовање права грађана, утврђује повреде учињене актима, радњама или нечињењем органа града Краљева, ако је реч о повреди других прописа и општих аката.

Омбудсман поменути поступак покреће по службеној дужности (у изузетним случајевима када је дошло до тешке повреде права или повреде права већег броја грађана) или на основу притужби грађана. За ефикасно вођење поступка обезбеђена су, одредбама Одлуке, широка овлашћења Омбудсмана – захтев за писаним изјашњењем органа, непосредни разговор са службеницима, намештеницима и функционерима, право ненајављеног приступа, увид у службене акте и документа и сл. У свом поступању Омбудсман се у првом реду руководи идејом сарадње са органима града Краљева, а у случају одсуства сарадње Омбудсман од случаја до случаја процењује потребу и ефекат примене осталих овлашћења.

Уколико јсу органи града Краљева, и организације чији је оснивач Град Краљево незаконито и неправилно радили у ствари која се тиче права, слобода или на закону заснованих интереса грађана Омбудсман утврђује пропуст и препоручује како га отклонити у том и другим случајевима.

Правна природа аката омбудсмана


Омбудсмана не одлучује о правима, обавезама и на закону заснованим интересима грађана, већ испитује (контролише) рад органа и организација јавне власти и, уколико утврди пропуст, утиче на њих да га исправе. Отуда нема права жалбе или другог правног средства против аката Омбудсмана.

Препоруке, ставови и мишљења Омбудсмана нису правно обавезујући. Посао Омбудсмана није да принуди, већ да снагом аргумената, али и институционалним и личним ауторитетом, увери у неопходност отклањања пропуста и унапређивања начина рада.

Органи града и организације, међутим, имају Одлуком прописану обавезу да сарађују са Омбудсманом, омогуће му приступ својим просторијама и ставе на располагање све податке којима располажу, без обзира на степен тајности (када је то од интереса за поступак који се води).

Омбудсман може да препоручи разрешење функционера кога сматра одговорним за повреду права грађана, да иницира покретање дисциплинских поступака против запослених у органима града и организацијама, да поднесе захтев, односно пријаву за покретање кривичног, прекршајног или другог одговарајућег поступка.

Непосредан контакт са грађанима


Омбудсман велики део својих активности усмерава на непосредан контакт са грађанима кроз различите видове:

 • Пријем грађана у току радног времена;
 • Обављање телефонских контаката са грађанима у радно време;
 • Контакт са грађанима путем електронске везе;
 • Обављање ургентних телефонских разговора са грађанима ван редовног радног времена;
 • Пријем деце са родитељима
 • Контакт са грађанима који нису у могућности да сами попуне притужбу
 • Рад са грађанима у току планираних омбудсманских дана који се одржавају у месним заједницама ван седишта Омбудсмана.

Пријем грађана врши се од 08,00 – 14,00 часова у седишту Омбудсмана у Краљеву, Трг Јована Сарића бр. 1.

Грађани у пријемној канцеларији могу такође, добити савете и информације о другим органима града Краљева који су надлежни за решавање притужби које нису у надлежности Омбудсмана.

Телефонски контакти. Грађанима имају могућност да у току редовног радног времена обаве телефонски разговор, позивањем броја 036/306-138, са представницима стручне службе било да се информишу о надлежности Омбудсмана, начину на који могу да поднесу своју притужбу, надлежностима других органа, или да се интересују о статусу своје раније поднете притужбе.

Грађани који нису у могућности да сами или уз помоћ других лица сачине притужбу нити да посете пријемне канцеларије Омбудсмана (грађани са тежим облицима инвалидитета, грађани на дужем стационарном лечењу и тд.), Омбудсман ће посетити на адреси коју пријаве, како би се са њима обавио разговор или узела притужба на записник.

Рад са грађанима ван седишта Омбудсмана представља део сталних активности Омбудсмана које се унапред планирају са циљем да се омогући грађанима из удаљенијих месних заједница града Краљева да се упознају са надлежностима ове институције а исто тако и да директно поднесу своје притужбе на рад органа и организација града Краљева или због других повреда људских и мањинских права.

Опис обавеза


Омбудсман је дужан да поступи по свакој притужби осим:

 • ако предмет на који се односи притужба не спада у надлежност Омбудсмана;
 • ако је притужба поднета након истека рока за подношење;
 • ако је притужба поднета пре употребе свих расположивих правних средстава, а нису испуњени услови из члана 20. став 3. Одлуке;
 • ако је притужба анонимна;
 • ако притужба не садржи потребне податке за поступање, а подносилац недостатак не отклони ни у накнадном року одређеном за допуну притужбе, нити се обрати служби Омбудсмана за стручну помоћ у отклањању недостатка.

Омбудсман упућује подносиоца притужбе на покретање одговарајућег правног поступка, ако је такав поступак предвиђен, тј. не покреће поступак док не буду исцрпљена сва правна средства.

Омбудсман не поступа по анонимним притужбама.

Ако због неког од разлога из тачке 1. нема основа за поступање Омбудсмана, Омбудсман ће одбацити притужбу, о чему је дужан да обавести подносиоца, уз навођење разлога за одбацивање

 • Омбудсман подноси Скупштини града Краљева редован годишњи извештај у коме се наводе подаци о активностима у претходној години, подаци о уоченим недостацима у раду органа управе, као и предлози за побољшање положаја грађана у односу на органе управе.
 • Омбудсан сарађује са Заштитником грађана РС и локалним омбудсманима у јединицама локалне самоуправе у којима је он установљен, у циљу размене информација о уоченим проблемима и појавама у раду и поступању органа управе са становишта заштите и унапређења људских слобода и права.
 • Ако Омбудсман прими притужбу која се односи на повреде права грађана учињене актима, радњама или нечињењем државних органа, а ради се о повреди републичких закона, других прописа и општих аката, доставиће такву притужбу без одлагања Заштитнику грађана.
 • Омбудсман, односно заменик Омбудсмана је дужан да и након престанка функције чува као тајну податке до којих дође у вршењу своје функције.
 • Обавеза чувања тајне односи се и на запослене у стручној служби Омбудсмана.
 • Омбудсман као руководилац службе има и друге обавезе утврђене другим законима и осталим прописима.
 • Рад Омбудсмана на поднесцима који немају карактер притужбе
 • Омбудсман одговара на све поднеске грађана, пристигле редовном или електронском поштом, који садрже различита питања или се њима сугерише унапређење права грађана, уколико се таквим поднесцима не вређа углед институције Омбудсмана, изазива расна, верска или национална нетрпељивост или на било који начин вређа јавни морал.

У Стручној служби Омбудсмана прави се јасно разграничење између оваквих поднесака и поднесака грађана који имају све елементе притужбе у смислу Одлуке о локалном омбудсману града Краљева („Сл. лист града Краљева“ бр. 13/19) и по којима се поступа по процедури прописаној законом.

Уколико су поднесци грађана поднети редовном поштом на исти начин се упућују одговори на поднеске, односно ако су поднети електронском поштом преко званичне маил адресе ombudsman@kraljevo.rs, zamenik_ombudsmana@kraljevo.rs грађани могу очекивати да им се на исти начин упути одговор на њихове поднеске.

Пружања саветодавне помоћи грађанима


Грађанима који своју притужбу желе лично да предају, пружа се стручна помоћ приликом подношења и састављања притужбе на тај начин што се са њима претходно обави разговор о предмету притужбе. Уколико предмет притужбе није у надлежности Омбудсмана, грађани се упућују на надлежне органе и прописане поступке. Грађани се такође информишу о редовним правним средствима која су предвиђена у заштити њихових права, а која још нису искоришћена у моменту предаје притужбе Омбудсману.

Уколико предмет притужбе спада у надлежност Омбудсмана, грађанима се помаже у састављању притужбе, уколико то желе, као и што им се сугерише шта је потребно приложити од документације којом се поткрепљују наводи притужбе, како би она била комплетна у моменту предаје.

Грађанима који су неуки, неписмени или због инвалидности или других разлога нису у могућности да сами саставе текст притужбе, помаже се на тај начин што се њихова притужба узима на записник који им се након састављања прочита и даје ради потписивања или стављања отиска кажипрстом као потврде да се слажу са прочитаним текстом записника.По притужби која је примљена на записник поступа се на идентичан начин као са сваком другом притужбмом која је примљена на уобичајен начин.

Са истом пажњом се разматра и свака притужба пристигла редовном или електронском поштом. Грађани се писаним путем обавештавају о начину како да уреде своју притужбу уколико је некомплетна као и надлежним органима уколико се ради о притужбама за које Омбудсман није надлежан.

Print Friendly, PDF & Email