Služba za budžetsku inspekciju Grada Kraljeva

Formirana je na osnovu člana 91. Statuta grada Kraljeva (“Službeni list grada Kraljeva”, broj 7/18-prečišćen tekst) i člana 10. stav 4. Odluke o osnivanju Službe za budžetsku inspekciju grada Kraljeva (“Službeni list grada Kraljeva”, broj 22/09 i 18/18), a na predlog Gradonačelnika grada Kraljeva.
Obavlja poslove budžetske inspekcije u skladu sa zakonom i drugim propisima kojima se uređuje rad službe za budžetsku inspekciju jedinica lokalne samouprave. Službe za budžetsku inspekciju grada Kraljeva poslove kontrole obavlja u skladu sa Programom rada Službe koji utvrđuje Gradonačelnik na predlog rukovodioca budžetske službe. Izuzetno po zahtevu gradonačelnika, Sluba vrši vanrednu kontrolu.
Zadatak Službe budžetske inspekcije je inspekcijski nadzor, odnosno kontrola primene zakona u oblasti materijalno finansijskog poslovanja i namenskog i zakonitog korišćenja sredstava korisnika budžetskih sredstava, organizacija, preduzeća, pravnih lica i drugih subjekata iz člana 85. Zakona o budžetskom sistemu (“Sl. Glasnik RS” broj 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, – ispr. 108/13, 142/14, 68/15 – dr. Zakon, 103/15 i 99/16). Služba se u svom radu pridržava Uredbe o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije (“Sl. Glasnik RS” broj 93/17) Zakon o inspekcijskom nadzoru (“Sl. Glasnik RS” broj 36/15) i ostalih zakonskih i podzakonskih akata koji regulišu njen rad.
Službom rukovidi Rukovodilac Službe za budžetsku inspekciju, njega imenuje gradonačelnik. Za rad Službe i svoj rad Rukovodilac Službe za budžetsku inspekciju odgovara gradonačelniku i Gradskom veću.
Rad Službe dostupan je javnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Budžetski inspektor je dužana da u svom radu i prilikom obaveštavanja javnosti obezbedi zaštitu podataka o ličnosti, u skladu sa zakonom.

Kontakti:

Voja Vukajlović,
Rukovodilac Službe za budžetsku inspekciju grada Kraljeva,  064 891 22 28;

Adresa: Trg Nikole Sarića br. 1, 36000 Kraljevo,

E-mail: voja.vukajlovic@kraljevo.org

 

Izveštaj o radu za 2018. godinu

VOJA VUKAJLOVIĆ – rukovodilac službe

Rođen u Kraljevu 1959. godine. Osnovnu školu završio u Kraljevu, Srednju ekonomsku školu u Kraljevu, diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu 1983. g.
Zaposlen od 1985 . do 1988.g. U GRO “Slovo” Kraljevo,
od 1988. do 1991.g. U Fabrici vagona Kraljevo,
a od 1991 do 2012 godine radio kao privatnik u svojoj firmi.
Od 2012 godine radnik Gradske uprave Kraljeva a od na mestu Rukovodioca službe budžetske inspekcije.