Индустријске зоне у Краљеву

Индустријске зоне у Краљеву

Постојеће индустријске зоне

Индустријска зонаСпортски  аеродром

Локација и опис зоне

Индустријска зона „Спортски аеродром” се налази у североисточном делу Краљева, у близини пута број 24 који повезује град са Крагујевцем и аутопутом Е-75. Простире се између реке Западна Морава, на северу и Доситејеве улице, главне саобраћајне артерије града, на југу. Читаво подручје је уврштено у Просторни план града Краљева, Генерални урбанистички план, План генералне регулације и План детаљне регулације.

Индустријска зона обухвата простор садашњег спортског аеродрома, простор индустрије „Магнохром”, “Фабрике вагона”, “Јасен” и сервисно магацинску зону “Гвожђара” и “Копаоник”. Локација пословно-индустријске зоне „Спортски аеродром” је дефинисана као претежно brownfield локација. Ова индустријска зона се практично састоји из три дела и то:

–       „Фабрика вагона” и „Јасен” са хладњачом и техничком школом,

–       Индустрија „Магнохром”,  и

–       Сервисно-магацинска зона („Фепт”, „Копаоник”, „Електромонтажа”).

 

Приступ и приступачност

 

Удаљеност од аутопута Е-75 (Будимпешта, Београд, Ниш, Скопље) је 77 км. Путна повезаност ће се значајно побољшати изградњом аутопута Појате-Прељина, који ће заобићи Краљево на северној страни а један од планираних излаза ће повезати аутопут директно са индустријском зоном. Најближа железничка станица налази се у Краљеву, на удаљености од око 5км од зоне.

Ознака намене земљишта и имовинско право

Земљиште је планирано као индустријско. За ову зону урађен је и усвојен План генералне регулације Индустријска зона  – Спортски аеродром, чија површина обухвата износи око 359,00 ха. Такође, у циљу даљег развоја зоне, урађена је и Претходна студија изводљивости за развој пословно индустријске зоне „Спортски аеродром”.

У оквиру ове зоне, у инвестиционим потенцијалима је представљена локација број 7. – парцела површине око 5,9 ха и парцела површине око11 хектара – у власништву града Краљева. На источној страни зоне је напуштена браунфилд локација у власништву компаније „Магнохром”. Браунфилд обухвата око 60 хектара земљишта, бетонске конструкције и инфраструктуру.

Tабела Нумерички показатељи

Намена

Површина (ha)

Проценат (%)

СТАНОВАЊЕ 24,26 6,7
-породично становање (П до П+2) (ромско насеље) 6,6   1,8
-породично становање на сеоском подручју (П до П+2) (Сирча)  14,92  4,16
-породично становање са пословањем (П до П+2) 2,74 0,76
ПОСЛОВАЊЕ (П до П+4) 76,2 21,3
ЗАШТИТНО ЗЕЛЕНИЛО 65,7
ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ 83,21 23,18
Спортски центар Магнохром (ВП до П+2) 4,22
Машински факултет – (П до П+2) 5,26
Средња машинско-техничка школа (П до П+2) 1,23
Спортски аеродром 21,56
Жандармерија (П до П+2) 4,44
Гробље 5,42
Ауто- пут Е-761 Појате – Прељина 10,52
Регулација Западне Мораве 16,26
Остале саобраћајнице 15
ИНДУСТРИЈА (ВП до П+2) 110,58 30,89

Извор података: План генералне регулације Индустријска зона – Спортски аеродром

Инфраструктурна опремљеност индустријске зоне:

 

Снабдевање водом: На територији инустријске зоне постоји градска водоводна мрежа. Поред тога, фабрика „Магнохром” има и сопствени водовод са техничком водом.

Фекална канализација: Фекална канализација се састоји из изграђеног колектора фекалних вода којим се воде из индустријске зоне одводе до постројења за пречишћавање отпадних вода. Колектор је изграђен од бетонских цеви профила ø400 мм, ø600 мм и ø700 мм. Постојећи објекти прикључени су на главни колектор.

Атмосферска канализација: налази се у путном појасу Доситејеве улице до старог комплакса „Магнохрома”. Колектор је рађен за потребе одводњавања атмосферских вода са приступних улица и паркинга „Магнохрома”.

Снабдевање електричном енергијом: у индустријској зони налазе се електроенергетски објекати напонског нивоа 10 кV, каблова, далековода 35 кV и ТС 10/0,4 кV.

ТТ инсталације – у функцији су фиксна и мобилна телекомуникациона мрежа.

Остала инфраструктура: индустријски железнички колосек, гас.

Локација и опис зоне

Зона ”Шеовац – Адрани” обухвата посебна подручја (сервисно-магацинску зону ”Шеовац” и породично становање са елементима пољопривреде).

Шеовац је подручје адранске равнице испод Јарчујака и обухвата локацију „Аутотранспорта” и зону планираних терцијарних делатности. Површина зоне Шеовац је 153,29 ха. Налази се на самом улазу у град, од стране Чачка, непосредно поред ибарске магистрале и удаљена је од центра града око 4 км.

На удаљености од око 8 км од зоне налази се војни аеродром “Морава”, Лађевци, за који се врши конверзија у мешовити саобраћај.

У току 2007. године извршена је изградња потребне комуналне инфраструктуре у циљу опремања и уређења ове зоне за потребе привредника. За локацију ове индустријске зоне урађен је Генерални урбанистички план, као и Детаљни урбанистички план. Земљиште је 80% у приватном власништву, а осталих 20% је у државној својини.

Инфраструктурна опремљеност индустријске зоне:

               Изграђена водоводна мрежа ТПЕ ДН 180 (Ø150),

Канализациона мрежа Ø300 прикључена на градско постројење за пречишћавање отпадних вода,

Урађена прилазна саобраћајница са атмосферском канализацијом,

Урађен секундарни гасовод ДН250, са капацитетом мерно-регулационе станице од 1300 Нм³/х.

Табела  Биланс површина за урбанистичку зону – “Шеовац”

Намена Урбанистички блокови Укупно намена
10
ха ха %
 Саобраћај и водотокови 6,05 6,05 3,90
Комуналне површине и објекти 0,13 0,13 0,1
Становање малих густина 11,03 11,03 7,2
Магацини и складишта 124,93 124,93 81,5
Шуме 11,15 11,15 7,3
УКУПНО-БЛОК 153,30 153,30 100,00

Извор података: Генерални урбанистички план Краљева 

Поред поменутих зона, инвестиционе могућности Краљева карактерише и 6 комерцијалних и трговинских зона, две радне зоне, као и локација у Тавнику.

Ø  Радна зона у Ратини на простору северно од магистралног пута Краљево – Крушевац, где се граде сервисно-магацински и производни објекти, а Планом су, поред дела изграђене обилазнице, предвиђене и нове саобраћајнице, које треба да представљају истовремено и инфраструктурне кооридоре. У оквиру овог простора налазе се стоваришта грађевинског материјала, мањи производни погони, магацинске хале са изложбеним салонима, кланице, прерађивачи воћа и др.

Ø  Радна зона у Конареву, непосредно уз Ибарску магистралу, која је формирана самоиницијативно.

Ø  Локација Тавник уз Ибарску магистралу, удаљена око 12 км од Краљева, у којој су смештени највећи произвођачи и прерађивачи меса и млека.

Print Friendly, PDF & Email