Пољопривреда

Пољопривреду Краљева одликује разноликост производних ресурса који се огледају у умерено континенталној клими, добром водном режиму и постојању различитих типова земљишта, што су битне претпоставке зауспешну пољопривредну производњу.

Подручје Краљева веома је разнолико, од брдско планинског, преко брежуљкастог, до равничарског терена. Град Краљево се налази у средишњем делу Србије и заузима простор око доњег тока реке Ибар и средњег тока реке Западне Мораве.

Центар Рашког округа простире се на површини од 1530 км2 на коме живи 125.488 становника.У руралном подручју живи 56.739 становника.

Према резултатима Пописа пољопривреде из 2012. године у граду Краљеву постоји 11.713 пољопривредних газдинстава, која су у пољопривредној 2011/2012. години користила 38.377 хектара пољопривредног земљишта.

Структура коришћеног пољопривредног земљишта је следећа:

v  42,15% оранице и баште,

v  47,45% ливаде и пашњаци,

Према резултатима Пописа пољопривреде из 2012. године у граду Краљеву постоји 11.713 пољопривредних газдинстава, која су у пољопривредној 2011/2012. години користила 38.377 хектара пољопривредног земљишта.

Структура коришћеног пољопривредног земљишта је следећа:

v  42,15% оранице и баште,

v  47,45% ливаде и пашњаци,

v  9,30% воћњаци,

Према резултатима Пописа пољопривреде из 2012. године у граду Краљеву постоји 11.713 пољопривредних газдинстава, која су у пољопривредној 2011/2012. години користила 38.377 хектара пољопривредног земљишта.

Потенцијали за рурални развој:

-Потенцијал за развој пољопривреде (47,4 % пољопривредног земљишта);

-8.251 регистрованих пољопривредних домаћинстава;

-Постојање градског Фонда за развој пољопривреде

-Значајне површине земљишта на коме је могућа интезивна пољопривредна производња повртарских култура уз развој савремених система за наводњавање;

-Значајне површине земљишта погодног за производњу сточне хране и развој сточарства;

-Квалитетно земљиште и агроеколошки услови који омогућавају профитабилну производњу производа за којима расте тражња на тржишту (воће, производи у органском поступку, сточни производи);

Проблеми у области руралног развоја :

-Недостатак малих прерадних капацитета

-Недовољно изграђена инфраструктура на сеоском подручју

-Уситњен и расцепкан земљишни посед

-Велика рашчлањеност рељефа који отежава употребу механизације у пољопривреди

-Висок проценат напуштених и запарложених површина

-Поларизација привредног развоја уз веома мали развој брдско планинског подручја

-Мали проценат наводњавања и коришћења расположивих водних ресурса

-Слаба заштита од елементарних непогода

-Неповољна старосна структура пољопривредних домаћинстава

-Нерешени власнички односи на пољопривредном земљишту

-Неорганизованост пољопривредних произвођача

Надлежности локалне самоуправе:

– Стратешко планирање и израда пројектне документације

-Развој пољопривредне инфраструктуре

-Развој руралне инфраструктуре

-Подршка развоју инвестиција

-Подршка развоју задругарства и удруживању

-Унапређење капацитета локалне администрације за подршку развоја пољопривреде

-Саветодавна, едукативна и финансијска подршка пољопривредних произвођача

У циљу подстицаја развоја пољопривреде и руралног развоја неопходно је обезбедити подршку развоју задругарства и удруживања, обезбедити услове за изградњу система за наводњавање, изградити недостајућу инфраструктуру на сеоском подручју, обезбедити подршку развоју прерађивачких капацитета, обезбедити спровођење едукативних програма за пољопривредне произвођаче, спровођење локалних програма подстицаја пољопривредне производње, спровођење програма подршке развоја производње здраве хране, спровођење мера програма заштите пољопривредног земљишта од елементарних непогода.

Print Friendly, PDF & Email