Структура локалне привреде

Поред улоге општинског и административног центра, град Краљево има и улогу привредног центра где су концентрисани скоро сви приврдни капацитети. Град Краљево спада у групу привредно развијених градова у Републици Србији. Привредна активност се одвија у 11 сектора али највећи утицај на привредна кретања имају предузећа из трговине и прерађивачке индустрије. Захваљујући добром географско-саобраћајном положају, град Краљево је трговински центар Рашког округа.

• Природни услови, плодно земљиште и рудна налазишта, условили су да доминантне привредне гране у Краљеву буду пољоприпривреда, металопрерађивачка и ватростална индустрија, дрвна индустрија, грађевинарство и трговина.

• Привреда града Краљева располаже са 74% вредности имовине и 72% капитала Рашког округа.

• Према подацима Агенције за привредне регистре у Краљеву послује 1.128 привредних друштава и 533 предузетника.

Највећи утицај на привредна кретања на територији града Краљева остварују делатности трговине и прерађивачке индустрије. То су уједно и сектори у којима послује највећи број предузећа на територији града Краљева.Уобласти трговине активно је 410 предузећа или 36,35%, а у области прерађивачке индустрије 277 предузећа или 24,56%.

Структура предузећа по делатностима и величини у Краљеву, 2010 година

Број предузећа

Удео у укупном броју предузећа (%)

велика

средња

мала

укупно

велика

средња

мала

укупно

УКУПНО

6

41

1.081

1.128

0,53

3,63

95,83

100

Пољопривреда

/

/

39

39

/

/

3,46

3,46

Шумарство

/

/

4

4

/

/

0,35

0,35

Рибарство

/

/

3

3

/

/

0,27

0,27

Рударство

/

/

6

6

/

/

0,53

0,53

Производња прехрамбених производа и пића

/

6

50

56

/

0,53

4,43

4,96

Производња текстила и текстилних производа

/

/

26

26

/

/

2,30

2,30

Прерада коже и производња предмета од коже

/

/

1

1

/

/

0,09

0,09

Прерада дрвета и производи од дрвета

/

1

47

48

/

0,09

4,17

4,26

Производња папира, производа од папира и штампање

/

/

23

23

/

/

2,04

2,04

Производња хемикалија и хемијских производа

/

/

8

8

/

/

0,71

0,71

Производња производа од гуме и пластике

/

1

12

13

/

0,09

1,06

1,15

Производња производа од осталих неметалних минерала

1

1

12

14

0,09

0,09

1,06

1,24

Производња основних метала

/

/

2

2

/

/

0,18

0,18

Производња металних производа, осим машина и уређаја

1

4

28

33

0,09

0,35

2,48

2,92

Производња рачунара, електронских и оптичких производа

/

/

9

9

/

/

0,80

0,80

Производња електричне опреме

/

1

2

3

/

0,09

0,18

0,27

Производња непоменутих машина и непоменуте опреме

/

/

10

10

/

/

0,89

0,89

Производња моторних возила, приколица и полуприколица

/

1

6

7

/

0,09

0,53

0,62

Производња осталих саобраћајних средстава

/

2

2

4

/

0,18

0,18

0,36

Производња намештаја

/

2

11

13

/

0,18

0,98

1,16

Остала прерађивачка индустрија

/

/

7

7

/

/

0,62

0,62

Прерађивачка индустрија – укупно

2

19

256

277

0,18

1,68

22,70

24,56

Производња и снабдевање ел. енергијом, гасом,паром и климатизација

1

1

4

6

0,09

0,09

0,35

0,53

Снабдевање водом, управљање отпадним водама, контролисање процеса уклањања отпада

1

3

11

15

0,09

0,27

0,98

1,34

Грађевинарство

/

6

70

76

/

0,53

6,20

6,74

Трговина на велико и мало и оправка моторних возила и предмета за личну употребу

1

9

400

410

0,09

0,80

35,46

36,35

Хотели и ресторани

/

1

16

17

/

0,09

1,42

1,51

Саобраћај, складиштење и везе

1

1

91

93

0,09

0,09

8,07

8,24

Информисање и комуникације

/

/

22

22

/

/

1,95

1,95

Финансијске делатности и делатност осигурања

/

/

4

4

/

/

0,35

0,35

Активности у вези са некретнинама, изнајмљивање и пословне активности

/

/

6

6

/

/

0,53

0,53

Стручне, научне иновационе и техничке делатности

/

/

112

112

/

/

9,93

9,93

Образовање

/

/

22

22

/

/

1,95

1,95

Здравствена и социјална заштита

/

1

2

3

/

0,09

0,18

0,27

Остале комуналне, друштвене и личне услужне активности

/

/

13

13

/

/

1,15

1,15

*Извор података: Агенција за привредне регистре, 2010

Списак пословних банака

Бр.

Назив банке

Адреса

Број телефона

Број филијала у граду

1.

KBC banka AD

Милана Топлице 2

+381 36 232 499

1

2.

Agrobanka

Трг Војске Југославије 8

+ 981 36 318 780

1

3.

AIK Banka

Милоша Великог 58

+381 36 326 200

1

4.

Alpha bank

Хајдук Вељкова 18

+ 381 36 231 810

1

5.

Banka Intesa A.D. Beograd

Трг Јована Сарића 8

+381 36 311 560

1

6.

Čačanska banka a.d. Čačak

Трг Јована Сарића 8

+381 36 320 970

1

7.

Credy banka AD Kragujevac

Хероја Маричића 37

+ 381 36 316 630

1

8.

EFG Eurobank a.d.

Хероја Маричића 33

+ 381 36 315 800

1

9.

Erste bank a.d.

Цара Душана 41

+ 381 36 326 510

1

10.

Findomestic banka

Цара Душана 45 а

+ 381 36 318 710

1

11.

Komercijalna banka a.d

Трг Српских ратника бб

+ 381 36 326 720

1

12.

Metals- banka a.d. Novi Sad

Цара Душана 27

+ 381 36 325 800

1

13.

OTP banka Srbija a.d. Novi Sad

Хајдук Вељкова 14

+ 381 36 328 180

1

14.

Banka Poštanska štedionica a.d.

Октобарских жртава 5

+ 381 36 304 460

1

15.

Privredna banka AD Beograd

Трг Српских ратника 30

+ 381 36 328 920

1

16.

ProCredit Bank a.d.

Цара Лазара 44

+ 381 36 317 290

1

17.

Raiffeisen bank a.d. Beograd

Хајдук Вељкова 16

+ 381 36 329 600

1

18.

Societe Generale banka

Цара Лазара 38

+ 381 36 328 222

1

19.

Srpska banka a.d.

Трг Српских ратника 1

+ 381 36 316 580

1

20.

UniCredit bank

Октобарских жртава 22

+ 381 36 316 250

1

21.

Univerzal banka a.d. Beograd

Топлице Милана 11Шалтер “Темпо”, Индустријска зона “Шеовац”

+381 36 312 910

+ 381 36 357 930

2

22.

Vojvođanska banka a.d.

Трг Српских ратника 30

+ 381 36 302 180

1

23.

Marfin banka

Омладинска 55 а

+ 381 36 315 670

1

24.

Piraeus bank AD Beograd

Трг Јована Сарића 8

+ 381 36 328 853

1

25.

Opportunity Banka a.d. Novi Sad

Хероја Маричића 47

+ 381 36 327 270

1

26.

NLB banka

Цара Лазара 24

+ 381 36 318 052

1

27.

Grčka banka

Милоша Великог

1

Извор података: База података финансијских институција, Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Списак осигуравајућих друштава

Бр.

Назив институције

Адреса

Број телефона

Број филијала у граду

1

Dunav osiguranje ADO

Октобарских жртава 14

+ 381 36 236 366

1

2

DDOR Novi Sad

Трг Српских ратника 41

+ 381 36 317 540

1

3

Delta Generali osiguranje

Вељка Влаховића 25

+ 381 36 313 998

1

4

UNIQA osiguranje

ИВ Краљевачки батаљон 19

+ 381 36 311 487

1

5

Wiener Stadtische

Цара Лазара 38

+ 381 36 234 266

1

6

Takovo osiguranje ADO

Моше Пијаде 35

Цара Лазара 69-14

+ 381 36 231 500;

+ 381 36 312 701

2

7

Triglav Kopaonik ADO

Трг Војске Југославије, анекс блока 21

+ 381 36 322 222

1

8

Auto – moto društvo

Доситејева 1

+ 381 36 312 252

1

Извор података: База података финансијских институција, Служба за управљање пројектима и ЛЕР

Списак страних инвеститора који су инвестирали на територији града Краљева

Редни број

Назив компаније

Инвеститор

Земља порекла

Делатност комапаније

1.

Sicoberi

Sicoberi

Француска

Хладњача

2.

Mondi Serbia

Mondi Serbia

Белгија

Хладњача

3.

Aero east Europe

Aeroeast

Италија

Монтажа Летилица

4.

SATO

SATO

Немачка

Обрада метала

5.

FARMAD

FARMAD

SAD

Млекарство

Списак страних инвеститора који обављају своју делатност на територији Краљева

1.

Mol

Мађарска

Бензинска пумпа

2.

Avia

Швајцарска

Бензинска пумпа

3.

OMV

Аустрија

Бензинска пумпа

4.

Luk-oil

Украјина

Бензинска пумпа

5.

Eko

Грчка

Бензинска пумпа

Print Friendly, PDF & Email