Лична карта Града


Становништво


Територија града Краљева обухвата 92 насељена места у којима по Попису из 2011. године живи 125.488 становника.

Упоредни преглед броја становника, Пописи 2002. и 2011. године


Број становника, Попис 2002. године Број становника, Попис 2011. године
Мушко 59670 61585
Женско 62037 63903
Укупно становништво 121707 125488

Извор података: Републички завод за статистику, Попис 2002. и 2011. године

Старосна и полна структура


Број становника, Град, 2002. Удео у укупном становништву (%), Град, 2002. Број становника, Град, 2012. Удео у укупном становништву (%), Град, 2012.
Предшколски 0-6 8053 6.62 8007 6,42
школообавезни 7-14 10805 8.88 10525 8,44
Радни 15-64 77129 63.37 83.317 66,83
Пунолетни 18 и више 101.917 81,74
Фертилни 15-49 29177 23.97 27.353 21,94
Укупно 121707 100 124.679* 100

* процена
Извор података: Републички завод за статистику, Општине у Србији 2008, табеле 3-3 и 3-14 и Општине и региони у Републици Србији 2013, табеле 3.11 и 3.12

Етничка структура


На основу резултата Пописа 2011. године, већину становништва у граду Краљеву чине Срби којих има 120.267 (95,84% становништва).
Најбројније националне мањине су: Роми – 1.266 (1,01%), потом Црногорци – 528 (0,42%), Македонци – 224 (0,18%), Хрвати -162 (0,13%), док је бројност осталих мањина незнатна.

Положај


Град Краљево се налази у централном делу Србије на 43º43´ сгш и 20º41´ игд, на ушћу Ибра у Мораву, у котлини између шумадијских и старовлашких и копаоничких планинских масива.

Краљево је центар Рашког округа који још чине и општине: Врњачка Бања, Рашка и Тутин и град Нови Пазар. Град Краљево се граничи са територијама следећих локалних самоуправа: Чачак, Кнић, Крагујевац, Рековац, Врњачка Бања, Александровац, Рашка и Лучани. Краљевачка котлина је ограничена са свих страна планинама и њиховим побрђем.

Клима


Највећи део територије града Краљево има умерено – континенталну климу. То важи за ниже делове простране краљевачке котлине. Планински делови имају нешто оштрију планинску климу.

1961-1990. 1981-2010
ТЕМПЕРАТУРА
Просечна температура ваздуха – јануар (ºC) -0,5 0,3
Просечна температура ваздуха – јул (ºC) 20,8 21,8
Просечна температура ваздуха – годишња (ºC) 11 11,5
Средњи број мразних дана – годишње 88.30 86
Средњи број тропских дана – годишње 25.20 34
ВЛАЖНОСТ ВАЗДУХА
Просечна влажност ваздуха – годишња (%) 74.10 73
ТРАЈАЊЕ СИЈАЊА СУНЦА
Просечан број ведрих дана – годишње 63.50 62
Просечан број облачних дана – годишње 126.00 114


Извор података
: РХМЗС wеб сите,Средње месечне, годишње и екстремне вредности 1961-1990. година, 1981-2010. год.

Економија


Број запослених 26177 (2015)
Запослени у односу на број становника (у %) 20,9 (2015)
Просечне зараде без пореза и доприноса (РСД) 36304 (2015)
Број регистрованих незапослених 12844 (2015)
Регистровани незапослени на 1 000 становника 105 (2015)

Извор: РЗС – Статистика запослених и зарада и НСЗ


Приходи и примања буџета локалне самоуправе (у хиљадама РСД) 2763582 (2015)
Приходи и примања буџета локалне самоуправе по становнику (РСД) 22696 (2015)
Расходи и издаци буџета локалне самоуправе (у хиљадама РСД) 2816332 (2015)
Расходи и издаци буџета локалне самоуправе по становнику (РСД) 23129 (2015)
Расходи корисника буџетских средстава (у хиљадама РСД) 8804955 (2015)
Расходи корисника буџетских средстава по становнику (РСД) 70521 (2015)
Број активних привредних друштава 1398 (2015)
Број активних предузетника 3656 (2015)
Подстицаји регионалног развоја (у хиљадама РСД) 1213151 (2015)

Извори: Министарство финансија, РЗС ─ Национални рачуни, Агенција за привредне регистре

Print Friendly, PDF & Email