ПГР „РУДНО“ (Сл. лист града Краљева број 21/2022)
Текстуални део
-Текст


Графички део
Површине и објекти јавне намене
Планирана намена површина
Урбанистичка регулација
План саобраћаја

Print Friendly, PDF & Email