Архива – јавне набавке2020-07-28T09:04:53+02:00

АРХИВА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

19.06.2020 – 20.07.2020.

ЈН бр.   404-17/20-VII

Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

10.06.2020 – 10.07.2020.

ЈН бр.   404-23/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Толишница, на КП број 1169/1 КО Толишница, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

10.06.2020 – 10.07.2020.

ЈН бр.   404-22/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Стубал, на КП број 3695/2 КО Стубал, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

08.06.2020 – 08.07.2020.

ЈН бр.   404-21/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Самаила, на КП број 1145/11 КО Самаила, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

03.06.2020 – 11.06.2020.

ЈН бр.   404-05/20-VII

Набавка добара рачунарске опреме, у циљу реализације Пројекта „Успостављање е-Услуге за подношење захтева за доделу пољопривредних субвенција“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

03.06.2020 – 03.07.2020.

ЈН бр.   404-19/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Обрва, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

03.06.2020 – 03.07.2020.

ЈН бр.   404-18/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Лешево, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

18.05.2020 – 25.05.2020.
30.10.2019 – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-81/19-VII

Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе града Краљева, за потребе наручиоца Градске управе

08.05.2020 08.06.2020.

ЈН бр. 404-14/20-VII

Набавка лед светиљки и система за надзор и управљање за улично осветљење града Краљева

04.05.2020 -12.05.2020.

ЈН бр. 404-16/20-VII

Hабавкa услугe сузбијања инхалационих алергена на делу територије града Краљева, за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градскe управе града Краљева као наручиоца

04.05.2020 -12.05.2020.

ЈН бр. 404-15/20-VII

Набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева за 2020. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

04.05.2020 – 03.06.2020.

ЈН бр. 404-11/20-VII

Набавка добара – електричне енергије за 2020. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

09.04.2020 -11.05.2020.

ЈН бр. 404-13/20-VII

Конкурсна документација и позив за подношење понуда- Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда, по указаној потреби

13.03.2020 – 26.03.2020.

ЈН бр. 404-12/20-VII

Одржавање стубова јавног осветљења (замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења)

11.03.2020 – 19.03.2020.

ЈН бр. 404-09/20-VII

Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење тонера-кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

09.03.2020 – 17.03.2020.

ЈН бр. 404-06/20-VII

Набавка услуге техничке контроле пројекта – Израда пројектно тенхичке документације за одводњавање индустријске зоне Шеовац

09.03.2020 – 20.03.2020.

ЈН бр. 404-10/20-VII

Изградња јавног осветљења у Гочкој улици

05.03.2020 – 13.03.2020.

ЈН бр. 404-08/20-VII

Набавка радова на изградњи прикључних инсталација топловода за зграду I фазе у улици Доситејевој у реализацији Пројекта „Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

27.02.2020 – 09.03.2020.

ЈН бр. 404-07/20-VII

Набавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2020. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца

19.02.2020 – 24.03.2020.

ЈН бр. 404-01/20-VII

Набавка додатних непредвиђених радова на реконструкцији дела објекта „Здравства 2“ и реконструкција базена са минералном водом Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања

14.02.2020 – 16.03.2020.

ЈН бр. 404-04/20-VII

Одржавање јавног осветљења – замена сијалица, поправка или замена арматура.

12.02.2020 – 13.03.2020.

ЈН бр. 404-03/20-VII

Отворени поступак – Трошкови за утрошену електричну енергију јавног осветљења и градских фонтана

11.02.2020 -19.02.2020.

ЈН бр.   404-02/20-VII

Набавка добара рачунарске опреме, у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

31.12.2019 -30.01.2020.

ЈН бр.   404-79/19-VII

Hабавка добара рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Наручиоца Градске управе града Краљева, по партијама и то: Партија I – набавка рачунарске опреме, Партија II – израда софтвера и потребних апликација и Партија III – израда сајта-електронска платформа слива

25.12.2019 -24.01.2020.

ЈН бр.   404-112/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације у Улици Ковачких бораца у МЗ Ковачи

06.12.2019. – 09.01.2020

ЈН бр.   404-107/19-VII

Израда ПГД И ПЗИ санације и проширења депоније

06.12.2019. – 10.01.2020

ЈН бр.   404-106/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације ка Улици Т. Карапанџића (траса кроз бивши „Аутотранспорт“) у Јарчујку

19.11.2019. – 19.12.2019.

ЈН бр.   404-99/19-VII

Hабавка рачунарске и фотографске опреме по партијама и то: Партија I–набавка рачунарске опреме и Партија II–набавка фотографске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и буџетског фонда за саобраћај

19.12.2019. -27.12.2019

ЈН бр.   404-111/19-VII

Набавка садног материјала и садња у оквиру реализације пројекта „Град Краљево – Ботаничка башта 2“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева – поновљени поступак


18.12.2019. -27.12.2019

ЈН бр.   404-110/19-VII

Изградња јавног осветљења у МЗ Самаила потез “Улице”.


18.12.2019. -19.12.2019

ЈН бр.   404-109/19-VII

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда

Додатни радови на завршетаку реконструкције расвете у парку у Матарушкој Бањи


13.12.2019. -25.12.2019

ЈН бр.   404-105/19-VII

Санација, одржавање и допуна постојећег урбаног мобилијара (парковски инвентар, градски сат, јарболи, информативни панои…).


05.12.2019. – 13.12.2019.

ЈН бр.   404-104/19-VII

Набавка канцеларијског намештаја – металних полица за архиву, као поновљени поступак за Партију II за потребе Градске управе града Краљева.


03.12.2019. – 13.12.2019.

ЈН бр.   404-103/19-VII

Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца-поновљени поступак


03.12.2019. – 06.01.2020.

ЈН бр.   404-97/19-VII

Изградња и реконструкција тротоара уз продужетак Улице Стевана Филиповића иза школе.


28.11.2019. – 06.12.2019.

ЈН бр.   404-102/19-VII

Набавка угоститељских услуга и услуга хотелског смештаја са исхраном, по партијама, за потребе градоначелника града Краљева


27.11.2019. – 05.12.2019.

ЈН бр.   404-91/19-VII

Набавка и опремање допунским уређајима светлосне сигнализације – семафора на раскрсницама града Краљева, за потребе буџетског фонда за саобраћај Градске управе града Краљева као наручиоца


26.11.2019. – 04.12.2019.

ЈН бр.   404-90/19-VII

Набавка садног материјала и садња у оквиру реализације пројекта „Град Краљево – Ботаничка башта 2“, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева


25.11.2019. – 25.12.2019.

ЈН бр.   404-100/19-VII

Набавка грађевинског материјала за 17 породица избеглих и интерно расељених лица са територије града Краљева


22.11.2019. – 23.12.2019.

ЈН бр.   404-101/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“ на предлог Градског већа, изградња канализације Зимовник 1 у Жичи


22.11.2019. – 28.11.2019.

ЈН бр.   404-95/19-VII

Изградња приступног пута до Хитне службе Здравственог центра – додатни радови


22.11.2019. – 23.12.2019.

ЈН бр.   404-88/19-VII

Изградња и реконструкција мрезе и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлезности ЈКП Водовод, на предлог Градског већа, изградња водовода и канализације у сокаку Јована Бојовића у Јарчујку.


21.11.2019. – 25.11.2019.

ЈН бр.   404-94/19-VII

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Додатни радови на енергетској санацији главног објекта школе ЕСТС “Никола Тесла” Краљево


21.11.2019. – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-89/19-VII

Набавка услуге ангажовања експертске подршке у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца


21.11.2019. – 21.12.2019.

ЈН бр.   404-96/19-VII

Отворени поступак Јавне набавке – Одвођење атмосферских вода са Ратарског имања (локација „Леони“)


18.11.2019. – 18.12.2019.

ЈН бр.   404-93/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП”Водовода”, на предлог Градског већа, са нереализованим обавезама из предходног планског периода – наставак изградње фекалне канализације у Совљаку- Ратина


20.11.2019. – 20.12.2019.

ЈН бр.   404-92/19-VII

Отворени поступак – Изградња пешачке стазе дуж бедема од Хале спортова до Ушћа реке Рибнице у Ибар 404-92/19-VII односно 1.3.20


13.11.2019. – 21.11.2019.

ЈН бр.   404-78/19-VII

Hабавка канцеларијског намештаја за потребе Градске управе града Краљева и за реализацију Пројекта „ГИС у функцији одрживог управљања и заштите природних ресурса“, по партијама


05.11.2019. – 05.12.2019.

ЈН бр.   404-87/19-VII

Изградња скијашких садржаја на планини Гоч – Изградња ски лифта на Гочу


01.11.2019. – 12.11.2019.

ЈН бр.   404-83/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације код Карађорђеве 263 у Чибуковцу


01.11.2019. – 12.11.2019.

ЈН бр.   404-80/19-VII

Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме  за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца


30.10.2019. – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-86/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Лешево, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева – поновљени поступак


30.10.2019. – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-85/19-VII

Набавка радова на реконструкцији , санацији и адаптацији Дома културе Каменица, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева


30.10.2019. – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-81/19-VII

Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе града Краљева, за потребе наручиоца Градске управе


30.10.2019. – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-73/19-VII

Набавка добара рачунарске и електронске опреме у циљу реализације Пројекта „ГИС у функцији одрживог управљања и заштите природних ресурса“ за потребе Градске управе града Краљева


25.10.2019. – 25.11.2019.

ЈН бр.   404-84/19-VII

Поновљени отворени поступак – Набавка радова на изградњи стазе-рампе за особе са инвалидитетом код Атлетског стадиона, у оквиру реализације пројекта “Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом на територији града Краљева”


21.10.2019 – 20.11.2019.

ЈН бр.   404-82/19-VII

Набавка радова на изградњи канализације у улици Ковачких бораца у МЗ Ковачи, изван зоне надлежности ЈКП Водовод на предлог Градског већа – заједничка ЈН


18.10.2019. – 28.10.20.

ЈН бр.   404-77/19-VII

Набавка добара – једног путничког возила за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца


11.10.2019. – 16.10.20.

ЈН бр.   404-75/19-VII

Додатни радови на наставку радова на реконструкцији атлетског стадиона и спољашњих терена (фаза два)


09.10.2019. – 17.10.20.

ЈН бр.   404-74/19-VII

Набавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2019. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца


23.09.2019. – 23.10.2019.

ЈН бр.   404-72/19-VII

Hабавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Лешево


20.09.2019. – 01.10.2019.

ЈН бр.   404-70/19-VII

Јавна набавка мале вредности, набавка радова-Изградња јавног осветљења на предлог Градског већа


11.09.2019. – 14.10.2019.

ЈН бр.   404-68/19-VII

Набавка добара, набавка и уградња опреме за реализацију пројекта „Успостављање система видео надзора за кажњавање саобраћајних прекршаја у граду Краљеву“ за потребе наручиоца Градске управе града Краљева


11.09.2019. – 10.10.2019.

ЈН бр.   404-38/19-VII

Отворени поступак – Изградња јавног паркинга у Улици Драгослава Богавца – почетак радова


04.09.2019. – 12.09.2019.

ЈН бр.   404-67/19-VII

Набавка услуге мапирања дивљих депонија на територији града Краљева, за потребе буџетског фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца


28.08.2019.

Претходно обавештење о намери спровођења отвореног поступка Јавне набавке радова на изградњи фудбалског стадиона у Краљеву


23.08.2019. -23.09.2019.

ЈН бр.   404-66/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Прогорелица, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева


21.08.2019. -20.09.2019.

ЈН бр.   404-65/19-VII

Набавка добара канцеларијског материјала за партију 2 / поновљени поступак за потребе наручиоца Градске управе града Краљева


08.08.2019. -09.09.2019.

ЈН бр.   404-64/19-VII

Набавка услуге израде пројектно-техничке документације за одводњавање индустријске зоне Шеовац


6.08.2019. -17.09.2019.

ЈН бр.   404-63/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дома културе Врба, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева


16.08.2019. -17.09.2019.

ЈН бр.   404-62/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дома културе Мрсаћ, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева


15.08.2019. -16.09.2019.

ЈН бр.   404-61/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дома културе Стубал, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева


15.08.2019. -16.09.2019.

ЈН бр.   404-60/19-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији дома културе Ратина, за потребе наручиоца Гградске управе града Краљева


26.07.2019. -27.08.2019.

ЈН бр.   404-56/19-VII

Извођење радова на изградњи стазе-рампе за особе са инвалидитетом код Атлетског стадиона, у окивиру реализације пројекта “Побољшање квалитета живота особа са инвалидитетом на територији града Краљева”


25.07.2019. -02.08.2019.

ЈН бр.   404-59/19-VII

Jавнa набавкa мале вредности услуге – Техничка контрола пројектне документације за Милутинову улицу


25.07.2019. -26.08.2019.

ЈН бр.   404-39/19-VII

Отворени поступак -Изградња скијашких садржаја на планини Гоч – Изградња ски лифта на Гочу


18.07.2019. -22.08.2019.

ЈН бр.   404-57/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца – поновљени поступак


17.07.2019. -22.07.2019.

ЈН бр.   404-58/19-VII

Преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – Додатни радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала


11.07.2019. -19.07.2019.

ЈН бр.   404-52/19-VII

HАБАВКА УСЛУГЕ СТРУЧНОГ НАДЗОРА НА ИЗГРАДЊИ I ФАЗЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ ЗГРАДЕ У НАСЕЉУ У УЛИЦИ ДОСИТЕЈЕВОЈ У РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОЈЕКТА СТАМБЕНЕ ОБНОВЕ ПОСЛЕ ЗЕМЉОТРЕСА У КРАЉЕВУ (ЕЕ, ТТ ИНСТАЛАЦИЈЕ И ТОПЛОВОДНОГ ПРИКЉУЧКА ЗГРАДЕ), ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА КАО НАРУЧИОЦА


09.07.2019. -17.07.2019.

ЈН бр.   404-53/19-VII

НАБАВКА УСЛУГЕ ЕДУКАЦИЈЕ ИЗ ОБЛАСТИ ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ КРОЗ СПРОВОЂЕЊЕ ИНФОРМАТИВНЕ КАМПАЊЕ У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „СПРОВЕЂЕЊА МЕРА ПОПУЛАЦИОНЕ ПОЛИТИКЕ У ЈЛС У 2019. ГОДИНИ“, ЗА ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА


02.07.2019. – 01.08.2019.

ЈН бр.   404-55/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ – НАБАВКА РАДОВА НА НАСТАВКУ ИЗГРАДЊЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ У АДРАНИМА ДУЖ ДРЖАВНОГ ПУТА ИА22 СА ЦРПНОМ СТАНИЦОМ И ДУЖ ЛOKАЛНОГ ПУТА Л1005 – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК


26.06.2019. -26.07.2019.

ЈН бр.   404-50/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ОТВОРЕНОГ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ РАДОВА НА РЕКОНСТРУКЦИЈИ, САНАЦИЈИ И АДАПТАЦИЈИ ДОМА КУЛТУРЕ РУДНО – ЧЕТВРТА ФАЗА, ЗА ПОТРЕБЕ НАРУЧИОЦА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА


25.06.2019. – 03.07.2019.

ЈН бр.   404-48/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА И КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА УСЛУГЕ ОСИГУРАЊА ЗАПОСЛЕНИХ И ИМОВИНЕ ЗА 2019. ГОДИНУ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА, ПО ПАРТИЈАМА


25.06.2019. -05.07.2019.

ЈН бр.   404-49/19-VII

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – РЕМОНТ СВЕТИЉКИ У УЛИЦИ ОМЛАДИНСКОЈ – ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК


24.06.2019. -24.07.2019.

ЈН бр.  404-54/19-VII

ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК – ПРОЈЕКАТ РЕХАБИЛИТАЦИЈЕ (РЕКОНСТРУКЦИЈЕ)  УЛИЦЕ ТИКЕ КОЛАРЕВИЋА ОД ПРУЖНОГ ПРЕЛАЗА ДО ПРИКЉУЧКА НА ИБАРСКУ МАГИСТРАЛУ У АДРАНИМА-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК


24.06.2019. -24.07.2019.

ЈН бр.   404-43/19-VII

НАБАВКА ДОБАРА – РАЧУНОВОДСТВЕНО-ФИНАНСИЈСКОГ СОФТВЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА КАО НАРУЧИОЦА


21.06.2019. -01.07.2019.

ЈН бр.  404-42/19-VII

НАБАВКА ДОБАРА БЕНЗИНА, ДИЗЕЛ ГОРИВА И ПЛИНА (ТНГ) ЗА СЛУЖБЕНА ВОЗИЛА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2019. ГОДИНУ


20.06.2019. -28.06.2019.

ЈН бр.  404-51/19-VII

Hабавка услуге чишћења дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева за 2019. годину


20.06.2019. -27.06.2019.

ЈН бр.  404-24/19-VII

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – НАБАВКА ДОБАРА БЕЗБЕДНОСНИХ АУТО СЕДИШТА ЗА ДЕЦУ


14.06.2019. -24.06.2019.

ЈН бр.  404-47/19-VII

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД УЛИЧНЕ ФЕКАЛНЕ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ ЗА ЛОКАЦИЈЕ ПОРЕД МАГИСТРАЛНОГ ПУТА КРАЉЕВО-РАШКА-ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК


07.06.2019. -08.07.2019.

ЈН бр.  404-44/19-VII

Hабавка добара – софтвера-Е управa за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца


04.06.2019. -04.07.2019.

ЈН бр.  404-41/19-VII

Набавка канцеларијског материјала по партијама, за потребе Градске управе града Краљева, Скупштине града Краљева, града Краљева-градоначелника и Јавног правобранилаштва града Краљева, као наручиоца


28.05.2019. -27.06.2019.

ЈН бр.  404-45/19-VII

Изградња приступног пута до Хитне службе Здравственог центра


23.05.2019. -24.06.2019.

ЈН бр.  404-46/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовода“, на предлог Градског већа, са нереализованим обавезама из претходног планског периода реконструкција водоводне мреже у Тавнику (фаза II)


15.05.2019 – 14.06.2019

ЈН бр.  404-40/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца-поновљени поступаква)


14.05.2019 – 13.06.2019

ЈН бр.  404-35/19-VII

Наставак радова на реконструкцији атлетског стадиона и спољашњих терена (фаза два)


10.05.2019 – 10.06.2019

ЈН бр.  404-37/19-VII

Позив за подношење понуда за јавну набавку услуга – пројектна
документација за изградњу водоводне мреже за насеље Горња Рибница, Жича и “Брадуловац”


10.05.2019 – 20.05.2019.

ЈН бр.  404-33/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – УРЕЂЕЊЕ И
ОДРЖАВАЊЕ ПЛАЖЕ И ШЕТАЛИШТА ПОРЕД ИБРА У КРАЉЕВУ


   8.05.2019.-16.05.2019.

ЈН бр. 404-36/19-VII

За јавну набавку мале вредности у поновљеном поступку, набавка услуге услуге
стручног надзора на реконструкцији дела водоводне и мреже атмосферске канализације у улици Доситејевој у
реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева
као наручиоца.


 23.04.2019.-13.05.2019.

ЈН бр. 404-26/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ-
Технички преглед уличне фекалне канализационе мреже за локације поред
магистралног пута Краљево-Рашка


25.04.2019.-07.05.2019.

JN broj 404-28/19-VII

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЗА
ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ РАДОВА – Завршетак реконструкције расвете
у парку у Матарушкој Бањи
Број јавне набавке за 2019. годину: ЈН број 1.3.26
Јавна набавка мале вредности


25.04.2019.-27.05.2019.

ЈN broj 404-34/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – НАБАВКА РАДОВА НА
ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ГЛАВНОГ ОБЈЕКТА ШКОЛЕ ЕСТШ “НИКОЛА ТЕСЛА” КРАЉЕВО


25.04.2019 – 27.05.2019.

ЈН број 404-30/19-VII

ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

За отворену набавку, ЈН број 404-30/19-VII набавка радова на изградњи 1 фазе инсталација инфраструктуре (ЕЕ и ТТ инсталација) у улици Доситејевој у циљу реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.


   23.04.2019.-13.05.2019.

ЈН бр. 404-26/19-VII

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ УСЛУГЕ-
Технички преглед уличне фекалне канализационе мреже за локације поред
магистралног пута Краљево-Рашка


Јавна набавка број 404-31/19-VII                                                                                                                                                              22.04.2019.-27.05.2019.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ РАДОВА – ИЗГРАДЊА ЈАВНОГ
ПАРКИНГА (ДРУГА ФАЗА) ИСПРЕД ЦРКВЕ У ДОСИТЕЈЕВОЈ УЛИЦИ.


19.04.2019. -20.05.2019. године.

ЈН број 404-32/19-VII

Пројекат рехабилитације (реконструкције) Улице Тике Коларевића од пружног прелаза до прикључка на Ибарску магистралу у Адранима


18.04.2019. -20.05.2019. године.

ЈН број 404-29/19-VII

Пројектна документација за централну улицу у Ушћу


16.04.2019. -16.05.2019. године.

ЈН број 404-23/19-VII

Наставак изградње фекалне канализације у Адранима – дуж државног пута IA22 и локалног пута L1005


16.04.2019. -24.04.2019. године.

ЈН број 404-25/19-VII

Набавка услуге стручног надзора на реконструкцији дела водоводне и мреже атмосферске канализације у улици Доситејевој у реализацији Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

16.04.2019. -23.04.2019. године.

ЈН број 404-27/19-VII

Геолошко истраживање за регионалну депонију

10.04.2019 – 10.05.2019

ЈН број 404-14/19-VII

Унапређење система јавног осветљења и уградња комадних ормара за управљање јавним осветљењем у циљу енергетске ефикасности

09.04.2019. -09.05.2019. године.

ЈН број 404-20/19-VII

Отворени поступак јавне набавке радова на реконструкцији, адаптацији и санацији Скупштинске сале 1 у згради Градске управе града Краљева – друга фаза, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

03.04.2019 – 05.05.2019

ЈН број 404-22/19-VII

Набавка радова хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда по указаној потреби

03.04.2019. -03.05.2019. године.

ЈН број 404-15/19-VII

Отворени поступак јавне набавке добара – електричне енергије за пословни простор Градске управе за 2019. годину

02.04.2019 – 07.05.2019

ЈН број 404-13/19-VII

Пројектна документација за тротоаре у наставку Улице Стевана Филиповића иза школе

01.04.2019. -09.04.2019. године.

ЈН број 404-18/19-VII

Hабавка услугe систематске дератизације на територији града Краљева, за
потребе Градске управе града Краљева као наручиоца.

Јавно отварање понуда: 09.04.2019. године

29.03.2019. – 30.04.2019. године

ЈН  број 404-19/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу
објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за
потребе Градске управе града Краљева као наручиоца-поновљени поступак.

28.03.2019. – 05.04.2019. године.

ЈН број 404-17/19-VII

ПОЗИВ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева
за 2019. годину.

29.03.2019 –  12.04.2019. године.

ЈН 404-21/19-VII

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта „Краљево“
упућује свим заинтересованим лицима:
ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА РЕЗЕРВИСАНУ ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ
УСЛУГА – ОДРЖАВАЊЕ СТУБОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА (ЗАМЕНА ОШТЕЋЕНИХ И ФАРБАЊЕ
ПОСТОЈЕЋИХ СТУБОВА ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА)
број ЈН 404-21/19-VII

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ПОЗИВ

26.03.2019 – 03.04.2019

ЈН број 404-16/19-VII

Hабавка услуге уништавања амброзије на урбаном делу територије града Краљева, за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градскe управе града Краљева.

22.03.2019 – 01.04.2019. Нови рок за предају понуде 02.04.2019. године.
JH број 404-12/19-VII

Hабавка услуге израде стратешког документа Плана и програма управљања
природним ресурсима и добрима, за потребе буџетског Фонда за заштиту
животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

05.03.2019 – 13.03.2019

ЈН број 404-11/19-VII

Набавка киштри за проширење услуге одношења отпада са сеоског подручја за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градске управе града Краљева као наручиоца

04.03.2019 – 12.03.2019

ЈН број 404-10/19-VII

Јавна набавка мале вредности

Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева

28.02.2019 – 11.03.2019

ЈН број 404-08/19-VII

Јавна набавка мале вредности услуге – Технички преглед регулације потока Гушавац са изградњом моста на путу Чукојевац – Гледић

28.02.2019 – 02.04.2019

ЈН број 404-09/19-VII

Отворени поступак – Одржавање јавног осветљења – замена сијалица, поправка или замена арматура

22.02.2019 – 12.03.2019

ЈН број 404-07/19-VII

Јавна набавка мале вредности – Ремонт светиљки у Улици Омладинској

13.02.2019 – 15.03.2019

ЈН број 404-03/19-VII

Hабавка радова на реконструкцији дела објекта „Здравства 2“ и реконструкција базена са минералном водом Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања у Краљеву

12.02.2019 – 14.03.2019

ЈН број 404-04/19-VII

Прва фаза квалификационог поступка јавне набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

12.02.2019 – 19.02.2019

ЈН број 404-05/19-VII

ОБАВЕШТЕЊЕ о покретању преговарачког поступка без објављивања позива јавне набавке

06.02.2019 – 14.02.2019

ЈН број 404-02/19-VII

Јавна набавка мале вредности

Hабавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2019. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца

31.12.2018 – 15.01.2019

JN broj 404-80/18-VII

Jавнa набавкa мале вредности, набавка добара грађевинског материјала за породице избеглих и расељених лица са територије града Краљева

28.12.2018 – 10.01.2019

JN broj 404-78/18-VII

Санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара (парковски инвентар, градски сат, јарболи, информативни панои..).

20.12.2018 – 28.12.2018

JN broj 404-79/18-VII

Позив за подношење понуда за јавну набавку радова – изградња водоводне мреже
Матарушка бања – Конарево – наставак радова

18.12.2018 – 26.12.2018

ЈН број 404-71/18-VII

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности услуга –
Техничка контрола техничке документације за одвођење
атмосферских вода из планираних пословних зона
на локацији Јарчујак и Ратарско имање

Датум отварања 26.12.2018.године у 13.00ч

JN broj 404-73/18-VII

Набавкa добара  садног материјала у оквиру реализације  пројекта „Град
Краљево-ботаничка башта“.

Рок за достављање понуда: закључно са 13.12.2018. године до 12.00 часова

14.12 – 24.12.2018

ЈН број 404-77/18-VII

Јавна набавка мале вредности – Технички преглед изграђених инсталација
водовода и канализације за магацински простор за потребе Црвеног крста
на К.П.
5297/111 КО Краљево

Рок за достављање понуда: закључно са 24.12.2018. године до 12.00 часова

13.12. – 14.12.2018

ЈН број 404-74/18-VII

Hабавка рачунарске опреме за опремање Завода за јавно
здравље Краљево у оквиру реализације пројекта
„Спровођење мера популационе политике јединица
локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“ за
потребе  Градске управе града Краљева као наручиоца

Конкурсна документација

Позив за подношење понуда

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2018 – 21.12.2018.

ЈН број 404-72/18-VII

Јавна набавка мале вредности
Реконструкција, санација и текуће одржавање дечијих игралишта и теретана на отвореном.

Јавни позив    Конкурсна документација

Одговори на питања                               Обавештење о продужетку рока

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2018 – 10.01.2019.

JN broj 404-76/18-VII

Отворени поступак, набавка услуге

Техничка документација за локални пут Врдила – Лопатница

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

11.12.2018 – 18.12.2018.

JN broj 404-54/18-VII

Поступак јавне набавке мале вредности

Набавка добара пнеуматика за опремање службених возила Градске управе и ПУ Краљево,по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

 ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Обавештење о закљученом уговору

7.12.2018

JN broj 404-75/18-VII

Обавештење о покретању поступка и конкурсна документација за преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда :

Изградња моста на путу Чукојевац-Гледић у Годачици са потребном регулацијом потока Гушавац

Обавештење     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

27.11.2018 – 05.12.2018.

JN broj 404-70/18-VII

Поновљени поступак јавне набавке мале вредности,
Набавка угоститељских услуга и услуге хотелског смештаја са
исхраном за потребе градоначелника града Краљева, по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору партија 1,2 и 5

Обавештење о закљученом уговору партија 3 и 4

23.11.2018 – 04.12.2018.

JN broj 404-68/18-VII

Изградња уличне фекалне канализационе мреже за
локације поред магистралног пута Краљево – Рашка.

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-69/18-VII

Набавкa услуге сервисирања рачунарске опреме за потребе
Градске управе града Краљева као наручиоца-поновљени поступак

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

21.11.2018 – 29.11.2018.

JN broj 404-66/18-VII

Технички преглед објекта дечији вртић на Берановцу

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

14.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-67/18-VII

Изградња јавног паркинга (прва фаза) испред цркве у Доситејевој улици

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

13.11.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-62/18-VII

Набавка радова на санацији наливне јаме IB4 у изворишту Жичко поље

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

09.11.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-52/18-VII

Јавна набавка угоститељских услуга и услуга хотелског смештаја за потребе градоначелника града Краљева, по партијама.

Јавни позив    Конкурсна документација

06.11.2018 – 06.12.2018.

JN broj 404-60/18-VII

Јавна набавка радова на реконструкцији, адаптацији и санацији скупштинске сале 1. у згради Градске управе града Краљева – прва фаза

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

02.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-64/18-VII

Позив за подношење понуда и конкурсна документација за јавну набавку услуге у отвореном поступку
–  Техничка документација за изградњу Милутинове улице

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

01.11.2018 – 03.12.2018.

JN broj 404-65/18-VII

Отворени поступак – Техничка документација за одвођење атмосферских
вода са будуће северне обилазнице и Индустријске улице у Краљеву

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

01.11.2018 – 26.11.2018.

JN broj 404-61/18-VII

Отворени поступак јавне набавке услуге
геолошких истраживања за регионалну депонију

Јавни позив    Конкурсна документација

Питање и одговор

01.11.2018 – 30.11.2018.

JN broj 404-57/18-VII

Отворени поступак јавне набавке радова
на изградњи фекалне канализације у Конареву

Јавни позив    Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

31.10.2018 – 08.11.2018.

JN broj 404-53/18-VII

Набавка услуге сервисирања рачунарске опреме
за потребе Градске управе града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о обустави

Обавештење о обустави

30.10.2018 – 06.11.2018.

JN broj 404-55/18-VII

Набавка услуге израде пројекта-студије управљање брзинама
на путној мрежи на територији града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација

Измена конкурсне документације

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

26.10.2018 – 02.11.2018.

JN broj 404-59/18-VII

Hабавка услуге Едукација из области популационе политике кроз спровођење информативне кампање у оквиру реализације пројекта „Спровођење мера популационе политике јединица локалне самоуправе у Републици Србији у 2018. години“, као заједничке јавне набавке града Краљева и општина Врњачка Бања и Рашка

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

23.10.2018 – 22.11.2018.

JN broj 404-58/18-VII

Jавнa набавкa услугe физичко-техничког и противпожарног обезбеђења
пословног простора Градске управе града Краљева

Јавни позив    Конкурсна документација 

Питање и одговор

Одлука о додели уговора

25.10.2018 – 23.11.2018.

JN broj 404-56/18-VII

Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

Јавни позив    Конкурсна документација 

Одлука о додели уговора

                                                                                                                          Одлука о измени уговора 20.05.2019.

19.10.2018 – 19.11.2018.

JN broj 404-51/18-VII

Набавка електричне енергије за јавно осветљење и за рад градских фонтана

Јавни позив    Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

12.10.2018 – 19.10.2018.

JN broj 404-50/18-VII

Реконструкција простора за постављање судова за смеће

Јавни позив     Конкурсна документација  

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2018 – 08.10.2018.

JN broj 404-46/18-VII

Набавка радова на санацији и адаптацији Дома културе у Рибници-IV фаза за потребе стварања услова за рад ОШ ”Свети Сава” Рибница

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

Обавештење о закљученом уговору

28.09.2018 – 10.10.2018.

JN broj 404-48/18-VII

Набавка услуге сервисирања службених возила Градске управе града Краљева за 2018. годину – поновљени поступак

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018 – 05.10.2018.

JN broj 404-49/18-VII

Техничка контрола техничке документације за изградњу
локалног пута Студеница – Рудно

Јавни позив     Конкурсна документација

 Одлука о додели уговора  

 Обавештење о закљученом уговору

26.09.2018 – 04.10.2018. године

JN broj 404-47/18-VII

Набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре и то рушење бесправно изграђених објеката на путном земљишту: гаража, помоћних објеката, бетонских, металних и жичаних ограда и стабала воћа у насељу Браће Јовановић у Чибуковцу – Краљево

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора  

Обавештење о закљученом уговору

30.08.2018  07.09.2018.

Јавна набавка радова ЈН број 404-45/18

Јавна набавка у другој фази квалификационог поступка, набавка радова на административном извршењу решења о рушењу и уклањању објеката, делова објеката, мањих монтажних објеката и комуналне инфраструктуре, по партијама

Јавни позив     Конкурсна документација

Одлука о додели уговора

22.11.2017 – 22.12.2017

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa – Изградња водоводне мреже Матарушка
бања – Конарево

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦  ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

21.11.2017 –  21.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

 ПОНОВНИ ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Пројекат реконструкције парковских површина на кп. бр. 2684/11; 2683/6 и делу 2678/1 КО Краљево

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 1
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

16.11.2017 – 18.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa –Изградња моста на путу Чукојевац-Гледић у
Годачици са потребном регулацијом потока Гушевац

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПИТАЊЕ 12.12.2017.
ПИТАЊЕ 13.12.2017.
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

10.11.2017 – 20.11.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa – Постављање подземних контејнера

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

10.11.2017 – 11.12.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

 Јавнa набавкa – Изградња јавне расвете на Берановцу

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ПИТАЊЕ И ОДГОВОР ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 21.11.2017.
ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 01.12.2017.
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

10.11.2017 – 12.12.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”
Јавнa набавкa – Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП “Водовода”

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Print Friendly, PDF & Email

09.11.2017 – 11.12.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавнa набавкa услуге – Пројекат
Фекалне канализације за насеље Горњи Чибуковац
Јавни позив                                                       Конкурсна документација

10.11.2017.  Измена конкурсне документације
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

06.11.2017 -14.11.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-58/17-VII

 Hабавка услуге сервисирања рачунарске опреме, за потребе Градске управе
града Краљева-поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

26.10.2017 – 24.11.2017.

Јавне набавке број 404-56/17-VII

Набавка радова на изградњи деснообалног
насипа у Жичком пољу поред реке Ибар

Јавни позив                                                       Конкурсна документација
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

  26.10.2017 – 24.11.2017.

Јавне набавке број 404-55/17-VII

Набавка радова на регулацији леве обале Ибра у Краљеву од Старог Јасена према бензинској пумпи у Чибуковцу

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

25.10.2017 -02.11.2017.

Јавне набавке број 404-57/17-VII

Набавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву“

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

19.10.2017 – 27.10.2017.

Јавне набавке број 404-50/17-VII
 Набавка радова-санација и одржавање постојећег урбаног мобилијара и набавка новог мобилијара
Јавни позив                                                       Конкурсна документација
Print Friendly, PDF & Email

13.10.2017-13.11.2017.

Јавне набавке број 404-53/17-VII
 Набавка услуге Физичкотехничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе
Јавни позив                                                       Конкурсна документација
Print Friendly, PDF & Email

06.10.2017 – 18.10.2017 – 24.10.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-54/17-VII

 Hабавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака „Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву”, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца – поновљени поступак

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА   19.10.2017-24.10.2017.
ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА

Print Friendly, PDF & Email

06.10.2017 – 06.11.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка – Техничка документација за Пешачки прелаз преко пруге код Машинског  факултета.

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
♦ Обавештење о обустави поступка

Print Friendly, PDF & Email

29.09.2017 – 30.10.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне
канализације изван зоне надлежности ЈКП “Водовода”,
донетих по предлозима МЗ, уз сагласност Градског већа, ЈН 1.3.22

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

27.10.2017. Измена конкурсне документације
27.10.2017. Обавештење о продужетку рока отварања документације
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА
ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

21.09.2017 -29.09.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-48/17-VII

Hабавка добара– пнеуматика за опремање службених возила Градске управе града Краљева и ПУ Краљево, за потребе буџетског фонда за саобраћај и Градске управе града Краљева као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена и допуна конкурсне документације
♦ Одлука о додели уговора
Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email

20.09.2017 – 28.09.2017.

Jавнa набавкa мале вредности, ЈН број 404-47/17-VII

Hабавка услуге сервисирања рачунарске, електронске и фотографске опреме и пуњење кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева, као наручиоца

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦  Одлука о обустави поступка за партију 1
♦  Одлука о додели уговора
♦  Обавештење о закљученом уговору
♦  Обавештење о обустави поступка за партију 1

Print Friendly, PDF & Email

19.09.2017-27.09.2017

ЈНМВ – набавка радова на измештању постојећих ЕЕ и ТТ инсталација са локације зграде I фазе и изградњи градилишних прикључака “Пројекта стамбене обнове после земљотреса у Краљеву”

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка
♦ Обавештење о обустави поступка

Print Friendly, PDF & Email

06.09.2017 – 06.10.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка – Одбрамбени насип у Жичком пољу дуж Жичке реке

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

♦ Одлука о додели уговора
♦ ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Print Friendly, PDF & Email

01.09.2017 – 02.10.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка – Пројекат реконструкције дела постојеће
саобраћајнице на траси будуће обилазнице

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ И ПОЈАШЊЕЊЕ
Одлука о додели уговора
♦ Обавештење о закљученом уговору

Print Friendly, PDF & Email

18.08.2017 – 18.09.2017.

Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

 Јавна набавка – Пројекат реконструкције парковских површина

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Одлука о обустави поступка
♦ Обавештење о обустави поступка

Print Friendly, PDF & Email

04.08.2017.

 Јавно предузеће за уређивање грађевинског земљишта “Краљево”

Јавна набавка-Реконструкција јавног осветљења у парку у М.Бањи

Јавни позив                                                       Конкурсна документација

Измена конкурсне документације
Питања и одговори
♦ Одлука о додели уговора
♦ Одлука о измени уговора 17.11.2017.

Print Friendly, PDF & Email
Print Friendly, PDF & Email
Go to Top