Оснивање предузећа

ВРСТЕ ПРЕДУЗЕЋА 

Правне форме привредних друштава:

 • Акционарско друштво – АД
 • Друштво са ограниченом одговорношћу (до 50 оснивача) – ДОО
 • Командитно друштво – КД
 • Ортачко друштво (два или више власника

Акционарско друштво (а.д. или ад)

Акционарско друштво је привредно друштво које оснива једно или више правних и/или физичких лица у својству акционара ради обављања одређене делатности, под заједничким пословним именом. Основни капитал акционарског друштва утврђен је и подељен на акције. Што се одговорности тиче, акционарско друштво одговара за своје обавезе целокупном имовином.

Акционари акционарског друштва не одговарају за обавезе друштва, осим до износа уговореног а неуплаћеног улога у имовину друштва (у складу са Законом о привредним друштвима).

Друштво с ограниченом одговорношћу (д.о.о. или доо)

Када говоримо о оснивању предузећа, у пракси је најчешће у питању оснивање Друштва са ограниченом одговорношћу (ДОО). То је привредно друштво које оснива једно или више правних или физичких лица (највише 50). Улог у друштву може бити новчани или неновчани. Новчани део основног капитала друштва на дан уплате износи најмање 500 ЕУР-а у динарској противредности, од чега се најмање половина уплаћује на привремени рачун друштва до регистрације друштва, а остатак у року од 2 године од дана регистрације.

Друштво с ограниченом одговорношћу одговара за своје обавезе целокупном имовином. Члан друштва с ограниченом одговорношћу не одговара за обавезе друштва, осим до износа неунетог улога у имовину друштва.

Командитно друштво (к.д. или кд)

На командитно друштво примењују се одредбе Закона о привредним друштвима о ортачком друштву, ако поменутим законом није друкчије уређено.

Комплементари имају статус ортака ортачког друштва, ако Законом о привредним друштвима није друкчије уређено.

Ортачко друштво (о.д. или од)

Ортачко друштво у смислу Закона о привредним друштвима јесте привредно друштво које оснивају два или више физичких и/или правних лица у својству ортака друштва ради обављања одређене делатности под заједничким пословним именом.

Ортачко друштво одговара за своје обавезе целокупном имовином. Ортаци ортачког друштва одговорни су солидарно за све обавезе друштва целокупном својом имовином, ако са повериоцем није друкчије уговорено.

ПРОЦЕДУРА  РЕГИСТРАЦИЈЕ

Поступак регистрације се покреће подношењем регистрационе пријаве Агенцији за привредне регистре ( АПР ) на обрасцу који садржи податке који се региструју. Регистрационе пријаве се могу преузети у Агенцији за привредне регистре у Београду и организационим јединицама АПР уз доказ о уплати накнаде.

Корак 1.

Приликом подношења захтева за регистрацију оснивања привредног субјекта потребно је приложити потребну документацију са уплаћеним таксама. Агенција за регистрацију доноси решење о регистрацији привредног субјекта у року од 5 дана од дана подношења пријаве.

Од 06. маја 2009. године почела је примена једношалтерског система регистрације привредних субјеката ступањем на снагу Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна АПР. Подношењем јединствене регистрационе пријаве за оснивање привредног субјекта и упис у Регистар пореских обвезника на једном шалтеру – у АПР-у, подносилац добија решење о регистрацији оснивања привредног субјекта заједно са пореским идентификационим бројем (ПИБ), у року који је прописан Законом о регистрацији привредних субјеката и који не траје дуже од 5 дана од подношења пријаве.

Корак 2.

Истовремено са захтевом за оснивање подноси се и захтев за одређивање матичног броја Републичком заводу за статистику за који се плаћа такса.

Корак 3.

По добијању ПИБ броја комплетна документација се доставља банци ради отварања текућег рачуна и по добијању истог (за један дан) предузеће може да отпочне обављање делатности (ако није у питању делатност за коју је потребан посебна дозвола).

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЗА ОСНИВАЊЕ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

За оснивање привредних субјеката потребно је приликом подношења захтева АПР-у приложити следећу документацију (уз доказ о уплати накнаде за регистрацију):

Број рачуна за уплату накнаде за оснивање

 • у840-29770845-52, са позивом на  број 01, у износу од 4.500,00 динара, прималац је Агенција за привредне регистре

Број рачуна за уплату административне таксе

 • у840-742221843-57, по моделу  97, прималац Буџет Републикке Србије у износу од 2.140,00 динара.

За Друштво са ограниченом одговорношћу:

Уз  јединствену регистрациону пријаву, прилаже се:

 • доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша физичког лица и/или извод из Регистра у коме је регистровано правно лице)
 • акт о оснивању друштва (одлука или уговор), са овереним потписима оснивача
 • потврда банке о уплати новчаног улога на привремени рачун или оверена изјава оснивача о томе да је обезбедио новчани улог (у овом другом случају потребно је да се најкасније у року од 5 дана од дана предаје захтева, достави доказ да су обезбеђена средства и уплаћена на рачун друштва)
 • одлука о именовању заступника друштва, ако заступник није одређен оснивачким актом
 • оверен потпис заступника.

За ортачко друштво:

Уз регистрациону пријаву, прилаже се:

 • доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша)
 • уговор о оснивању друштва, са овереним потписима оснивача
 • оверен потпис заступника.

За командитно друштво:

Уз регистрациону пријаву, прилаже се:

 • доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша физичког лица и/или извод из Регистра у коме је регистровано правно лице)
 • уговор о оснивању друштва, са овереним потписима оснивача
 • потврда банке о уплати новчаног улога командитора на привремени рачун или његова оверена изјава о томе да је обезбедио новчани улог
 • одлука о именовању заступника друштва, ако заступник није одређен оснивачким актом
 • оверен потпис заступника.

За акционарско друштво:

Уз регистрациону пријаву, прилаже се:

 • доказ о идентитету оснивача (фотокопија личне карте или пасоша физичког лица и/или извод из Регистра у коме је регистровано правно лице)
 • акт о оснивању друштва (одлука или уговор), са овереним потписима оснивача
 • извештај банке о уписаним акцијама
 • извештај банке о депонованим новчаним улозима на привремени рачун
 • доказ о објављивању и садржина јавног позива за упис и уплату акција (проспект), са одобрењем проспекта од стране надлежног органа
 • процена овлашћеног процењивача вредности неновчаног улога оснивача
 • одлука о именовању заступника друштва, ако заступник није одређен оснивачким актом
 • оверен потпис заступника.

Код затвореног акционарског друштва се не прилаже:

 • извештај банке о уписаним акцијама
 • доказ о објављивању и садржина јавног позива за упис и уплату акција
 • процена овлашћеног процењивача вредности неновчаног улога оснивача.

Адреса Агенције за привредне регистре у Краљеву

Цара Душана бр.41/I,

Телефон:036-326-999

Print Friendly, PDF & Email