ОСНИВАЊЕ РАДЊЕ


Оснивање радње

Предузетник је физичко лице које је регистровано и које ради стицања добити у виду занимања обавља све законом дозвољене делатности, укључујући уметничке и старе занате и послове домаће радиности.

Предузетник одговара за све обавезе из обављања делатности целокупном имовином.

Приватни предузетник је физичко лице које ради стицања добити оснива радњу и самостално обавља делатност. Под радњом се подразумева: продавница, радионица, канцеларија, биро, сервис, агенција, пансион, апотека, студио, ординација и сл.

Најчешће скраћенице у пракси:

СТР – самостална трговинска радња;

СЗР – самостална занатска радња;

СУРсамостална угоститељска радња

Од 01.01.2006.г. Регистар свих облика обављања самосталних делатности /радње, ординације, саветовалишта и сл.  води Агенција за привредне регистре(АПР). Агенција за привредне регистре у свој регистар предузетника вршиће и упис превођења у регистар, упис оснивања и упис промене података који се воде у регистар.

Сва постојећа документација регистара општина и градова сматраће се евиденцијама које ће и даље остати у општини и општина ће о подацима из те евиденције издавати потврде „ о историјским подацима” радњи, за шта ће бити надлежна по Закону о општем управном поступку.

РЕГИСТРАЦИЈА

Пријава за оснивање радње која се подноси АПР-у садржи:

 1. јединствену регистрациону пријаву за оснивање предузетника
 2. фотокопију личне карте
 3. доказ о уплати накнаде за регистрацију
 4. претходна сагласност /лиценца/ за обављање појединих делатности, за које посебни закони предвиђају претходну сагласност као услов за регистрацију (у ово не спадају услови за обављење делатности, већ само услови за регистрацију)

Уплате накнада за услуге које пружа Агенција у оквиру Регистра приведних субјеката-предузетници, врше се на рачун: 840-29770845-52,  модел 97, позив на број (обавезно притисните линк Позив на број и добијени број унесите у уплатницу).

Исправан доказ о уплати

Исправан доказ о уплати који се доставља уз осталу документацију представља:

 1. Први примерак налога за уплату, снабдевен потписом овлашћеног лица и печатом поште, банке или Управе за трезор, који садржи:
 • све обавезне елементе о извршеној уплати накнаде (износ накнаде, број уплатног рачуна, шифру плаћања, сврху плаћања, име, презиме и адресу уплатиоца, назив корисника),
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од АПР, по моделу 97 и
 • датум уплате, или
 1. Налог за пренос или потврда, снабдевени потписом и печатом банке или Управе за трезор који садрже:
 • све обавезне елементе из налога за пренос (износ накнаде, рачун уплатиоца, рачун примаоца-евиденциони рачун АПР, шифру плаћања, сврху плаћања, назив уплатиоца, назив корисника),
 • обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране АПР, по моделу 97,
 • клаузулу да је накнада реализована и
 • датум када је накнада реализована, или
 1. Извод пословног рачуна уплатиоца оверен печатом банке, Управе за трезор или уплатиоца, који садржи:
 • све обавезне елементе извода банкарског рачуна (податке о називу и броју рачуна уплатиоца, број извода, датум уплате, укупан промет рачуна, уплаћени износ средстава на рачун АПР, сврху уплате и шифру уплате),

обавезан позив на број одобрења, генерисан од стране АПР, по моделу 97

Висина накнада

Регистрација оснивања

 • Накнада за регистрацију предузетника износи 1.500,00 динара.

Регистрација промене података 

 • Накнада за регистрацију промене података о предузетнику износи 750,00 динара.
 • Ако се регистрационом пријавом захтева више промена, накнада од 750,00 динара динара увећава се за 400,00 динара по промени.динара увећава се за 400,00 дин                                  увећава се за 400,00 динара по промени.
 • Подаци о адреси за пријем електронске поште, контакт телефонима и интернет

адреси предузетника региструју се без накнаде.

Регистрација других података и брисање

 • Накнада за регистрацију издвојеног места обављања делатности 750,00 динара

по издвојеном месту

 • Накнада за регистрацију забележбе података од значаја за правни промет и

других података који се у складу са законом региструју износи 750,00 динара

 • Накнада за брисање предузетника износи 1.200,00 динара
 • Накнада за резервацију назива износи 1.000,00 динара

Издавање извода и потврде из Регистра 

Накнада за издавање извода и потврда из Регистра, износи:

 • за издавање преписа одлука регистратора и извода о регистрованим подацима о

предузетнику 900,00 динара;

 • за издавање извода о регистрованим подацима о предузетнику у електронској

форми 450,00 динара – у припреми;

 • за издавање потврде да предузетник није регистрован у Регистру или да Регистар
 • не садржи тражени податак који је, у складу са законом, предмет регистрације
 •  500,00 динара;
 •  за издавање потврде о правном следбеништву 800,00 динара по предузетнику;
 • за издавање потврде о подацима садржаним у документацији на основу које је

извршена регистрација и историјски регистрованим подацима 500,00 динара по            податку

Сагласност инспекцијских органа

Провера испуњености прописаних услова вршиће се у редовном поступку инспекцијског надзора, током   обављања делатности. Уколико се ради о делатностима попут производње и промета опасних и штетних материја, нафте и нафтних деривата, отрова, лекова, боја и лакова и других хемијских средстава као и обављање здравствене делатности и индустријске производње животних намирница, промета свежег меса, неопходно је решење надлежних инспекцијских органа о испуњености минимално техничких услова.

ИЗРАДА ПЕЧАТА

 

 1. Печат мора да садржи назив радње, седиште и име власника
 2. Назив на печату мора бити идентичан називу радње у решењу.

ПОРЕСКА УПРАВА

 

Пореска управа води регистрацију пореских обвезника додељивањем Пореског идентификационог броја (ПИБ). То је јединствени и једини број физичког, односно правног лица за све јавне приходе и задржава се приликом промене седишта односно пребивалишта.

Од 06. маја 2009.почела је примена једношалтерског система регистрације привредних субјеката ступањем на снагу Правилника о додели пореског идентификационог броја правним лицима, предузетницима и другим субјектима за чију је регистрацију надлежна АПР. Подношењем јединствене регистрационе пријаве за оснивање привредног субјекта и упис у Регистар пореских обвезника на једном шалтеру – у АПР-у, подносилац добија решење о регистрацији оснивања привредног субјекта заједно са пореским идентификационим бројем ((ПИБ), у року који је прописан Законом о регистрацији привредних субјеката и који не траје дуже од 5 дана од подношења пријаве.

ПОСЛОВНА БАНКА – ОТВАРАЊЕ РАЧУНА

Приватни предузетник отвара текући рачун (раније жиро – рачун) код пословне банке. У складу са одредбама Закона о платном промену и пратећим одлукама рачуни приватних предузетника се воде код пословних банака, са могућношћу отварања рачуна у једној или више пословних банака.

Документа за отварање рачуна прописана Одлуком о условима, начину отварања, вођења и гашења рачуна код Банке су следећа:

 1. захтев за отварање рачуна – добија се у банци
 2. решење о упису у регистар од стране надлежног органа
 3. извод из пореске евиденције надлежног пореског органа који садржи његов порески идентификациони број – ПИБ
 4. картон депонованих потписа лица овлашћених за потписивање налога за располагање средствима са рачуна потписан од овлашћеног лица и оверен печатом, који ће се оверавати инструменти плаћања /на прописаном обрасцу – добија се у банци/
 5. оверу потписа лица овлашћених за заступање (на прописаном обрасцу ОП)

ПОРЕСКА УПРАВА – УВОЂЕЊЕ ФИСКАЛНИХ КАСА

 

Према Закону о порезу на додату вредност и Уредби о начину евидентирања промета преко регистар каса са фискалном меморијом, приватни предузетници су у обавези да набаве фискалну касу преко овалшћеног производјача, односно сервисера. Порески обвезници могу у организационим јединицама Пореске управе (филијале и експозитуре), да добију све потребне информације о фискализацији, овлашћеним произвођачима, овлашћеним сервисима и сл., као и о роковима за увођење фискалних каса и евидентирање промета.

Фискална каса НИЈЕ ОБАВЕЗНА за пореске обвезнике који се баве следећим делатностима:

 • продајом карата путницима у друмском, железничком, воденом и ваздушном саобраћају;
 • превозом робе у друмском саобраћају;
 • такси превозници
 • банке и друге финансијске организације, осигурање и реосигурања, ПТТ услуге;
 • адвокатским пословима;
 • уличном продајом сладоледа, кокица, лозова и штампе (колпортери);
 • продајом производа преко штампаних и електронских медија које се наплаћују поузећем;
 • услуге чистача ципела и носача;
 • продајом производа преко аутомата

Од уводјења фискалне касе ОСЛОБОЂЕНИ су пољопривредни произвођачи и власници самосталних занатских радњи који на пијачним тезгама и сличним објектима продају пољопривредне производе и сопствене производе занатства и домаће радиности.

Истовремено приликом уговарања о набавци фискалне касе врши се и набавка терминала за даљинско очитавање података /ГПРС/, чиме се заокружује процес фискализације и уједно омогућава ефикаснију и рационалнију контролу пореских обвезника.

ГПРС НЕ МОРАЈУ да набаве:

 • продавци који врше промет добара на пијачним тезгама и они чија делатност захтева честу промену места на којем се врши продаја добара, односно пружање услуга.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ

Министарство трговине и услуга саопштило је да од 1. јуна 2009. године фискалне касе морају да користе и туристичке агенције и здравствени сектор .

Потребно је купити фискалне касе од овлашћених произвођача, а пре почетка евидентирања промета, фискална каса мора бити фискализована за сваког појединачног корисника од стране радника Пореске управе. Прописане законске новчане казне за неизвршење ове обавезе крећу се од 100.000 до милион динара, као и мера забране обављања делатности.

Обавеза коришћења фискалних каса односиће се и на здравствене услуге које не спадају у обавезно здравствено осигурање и ветеринарске установе (осим примарне теренске здравствене заштите животиња, послова из Програма мера здравствене заштите животиња, послова дезинфекције и дератизације у објектима у којима се држе и узгајају животиње и активности на спречавању појављивања, ширења и сузбијања заразних болести животиња). Додаје се да у ту групу спадају и шивење по наруџбини и производња и оправка одеће.

Адреса Агенције за привредне регистре у Краљеву

Цара Душана бр.41/I,

Телефон 036-326-999

Print Friendly, PDF & Email