Поштовани грађани и остали корисници услуга ГУ Краљево,

У циљу подизања квалитета услуга које Градска управа града Краљева пружа грађанима, а у складу са одредбама важећег Закона о планирању и изградњи, које прописују доступност планских документа увиду јавности. Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне делатности Градске управе града Краљева, ставља на располагање важећу планску документацију сачињену у електронском облику.

На овом месту можете приступити, односно „отворити“ планска документа – просторне и урбанистичке планове која важе на територији града Краљева у одговарајућем формату.

НАПОМЕНА:На овој веб страници можете преузети “Autodesk Design Review”  или ” DWG TrueView ” за гледање фајлова у  .DWF  формату. (Изабрати Енглеску верзију)

НАПОМЕНА:На веб страници Јавно предузеће за планирање грађевинског земљишта”Краљево” можете погледати додатне информације о Важећим планским документима.

 

НАПОМЕНА: Ажурирање Планских докумената је у току.
ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (ППППН):

ППППН ПАРКА ПРИРОДЕ „ГОЛИЈА“ („Сл. гласник РС“, број 16/2009),
ППППН СИСТЕМА ХИДРОЕЛЕКТРАНА НА ИБРУ („Сл. гласник РС“, број 58/2012),
ППППН ИНФРАСТРУКТУРНОГ КОРИДОРА ВИСОКОНАПОНСКОГ ДАЛЕКОВОДА 2Х110кВ КРАЉЕВО 3 – НОВИ ПАЗАР 1 („Сл. гласник РС“, број 61/2016)
ППППН Инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница Појате–Прељина, („Сл.гласник РС”, 10/2020)
ППППН Манастира Студеница, („Сл. гласник РС‟ број 2/2020)
ОБАВЕШТЕЊЕ – Манастир Жича са заштићеном околином – непокретно културно добро од изузетног значаја

НАПОМЕНА:На веб страници Јавно предузеће за планирање грађевинског земљишта”Краљево” можете погледати додатне информације о ПРОСТОРНИМ ПЛАНОВИМА ПОДРУЧЈА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.


ГЕНЕРАЛНИ УРБАНИСТИЧКИ ПЛАН (ГУП) КРАЉЕВО 2020, („Сл. лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
ГУП КРАЉЕВО 2020

НАПОМЕНА:На веб страници Јавно предузеће за планирање грађевинског земљишта”Краљево” можете погледати додатне информације о ГЕНЕРАЛНОМ УРБАНИСТИЧКОМ ПЛАНУ (ГУП) КРАЉЕВО 2020.


ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ (ПГР) У ОКВИРУ ГУП-а:
1. ПГР „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“, („Сл. лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
24/2013)
     a. I ИЗМЕНА ПГР „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“ („Сл. лист града Краљева“, број 10/2017 и 12/2017)
     б. II ИЗМЕНА ПГР „Центар и Чибуковац“ („Сл. лист града Краљева“, број 15/2020 и 20/2020)
     ц. III ИЗМЕНА ПГР „ЦЕНТАР И ЧИБУКОВАЦ“ („Сл лист града Краљева“, број 20-2021 и 23-2021)
2. ПГР „РАТАРСКО ИМАЊЕ – ГРДИЦА“, („Сл. лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
     a. ИЗМЕНА ПГР „РАТАРСКО ИМАЊЕ – ГРДИЦА“ („Сл. лист града Краљева“, број 5/2018 и 8/2018)
3. ПГР „ИНДУСТРИЈСКА ЗОНА – СПОРТСКИ АЕРОДРОМ“, („Сл. лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
4. ПГР „ГОРЊИ ЧИБУКОВАЦ“ („Сл. лист града Краљева“, број 16/2017 и 23 /2017)
5. ПГР Рибница („Службени лист града Краљева“, број 8/2023 и 12/2023)
6. ИЗМЕНА ПГР „СИЈАЋЕ ПОЉЕ“ („Сл. лист града Краљева“, број 35/2016 и 3/2017)
7. ПГР „БЕРАНОВАЦ – КОВАНЛУК“, („Сл. лист града Краљева“, број 5/2019 и 8/2019)
8. ПГР „РАТИНА“, („Службени лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
     a. ИЗМЕНА ПГР „РАТИНА“ („Сл. лист града Краљева“, број 22/2015 и 28/2015)
9. ПГР „РАТИНА ПАНЧЕВО“, („Сл. лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
10. ПГР „КРУШЕВИЦА“ („Сл. лист града Краљева“, број 25/2016 и 29/2016)
11. ПГР „ЗОНА – ВОДОСНАБДЕВАЊА“ („Сл. лист града Краљева“, број 4/2016 и 7/2016)
12. ПГР „КУЛАГИЋА АДА – АДРАНИ“, („Сл. лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
a. ИЗМЕНА ПГР  „КУЛАГИЋА АДА – АДРАНИ“ („Сл. лист града Краљева“, број 30/2014 и 33/2014)
13. ПГР „ШЕОВАЦ -АДРАНИ“, („Сл. лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
     a. ИЗМЕНА ПГР „ШЕОВАЦ – АДРАНИ“ („Сл. лист града Краљева“, број 12/2018 и 13/2018)
14. ПГР „КОНАРЕВО -ДРАКЧИЋИ“, („Сл. лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
15. ПГР „ЈАРЧУЈАК“, („Сл. лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
     a. ИЗМЕНА ПГР „ЈАРЧУЈАК“, („Сл. лист града Краљева“, број 22/2018 и 26/2018)

НАПОМЕНА:На веб страници Јавно предузеће за планирање грађевинског земљишта”Краљево” можете погледати додатне информације о ПЛАНОВИМА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ОКВИРУ ГУП-а.


ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ОКВИРУ ГУП-а
1. ПДР „ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА“ („Сл. лист града Краљева“, бр. 12/2011 и 8/2012)
– a. ИЗМЕНА ПДР „ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА“ („Сл. лист града Краљева“, број 21/17 и  23/17)
– б. ИЗМЕНА ПДР „ЦЕНТАР ГРАДА КРАЉЕВА“ – Пречишћен текст („Сл. лист града Краљева“, број 08/21 и  9/21)
2. ПДР „СПОРТСКИ АЕРОДРОМ КРАЉЕВО“ (“Сл.лист града Краљева“, бр. 20/2010)
3. ПДР „РИБЊАК“ („Сл. лист града Краљева“, број 30/2016 и 34/2016)
4. ПДР „ДЕСНООБАЛНИ ЗАШТИТНИ НАСИП У ЖИЧКОМ ПОЉУ (ЗАШТИТА ИЗВОРИШТА)“, („Сл. лист општине Краљево“, бр. 16/2005)
5. ПДР КАНАЛА МАКВА ЗА ПРИКУПЉАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА СА ПОДРУЧЈА ШЕОВЦА („Сл. лист града Краљева“, број 10/2017 и 12/2017)
6. ПДР ПОТОКА ЧАЂАВАЦ-МОРАВАЦ ОД УШЋА У РЕКУ ЗАПАДНУ МОРАВУ ДО УЛИЦЕ ТИКЕ КОЛАРЕВИЋА („Сл. лист града Краљева“, број 10/2017 и 12/2017)
7. ПДР за денивелисану раскрсницу државног пута IБ реда број 23 и другог градског прстена, 011-303/2018- I од 24. септембра 2018. године („Сл. лист града Краљева“, број 22/2018 и 26/2018)
8. ПДР „ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА НА БАРУТАНИ“ („Сл. лист града Краљева“, број 25/2016 и 29/2016)
9.
ПДР ЗА ИЗГРАДЊУ ТС „КРАЉЕВО 6 – РИБНИЦА“, („Сл. лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
10. ПДР „ГРОБЉЕ У КОВАЧИМА“ (“Сл.лист града Краљева“, бр. 20/2010)
11. ПДР „ДРУГИ ГРАДСКИ ПРСТЕН – Деоница Магнохром – Ибарска магистрала“ (“Сл.лист града Краљева“, бр. 41/2020 и бр. 45/2020)
12. ПДР „ГРОБЉЕ РАТИНА“
НАПОМЕНА:
На веб страници Јавно предузеће за планирање грађевинског земљишта”Краљево” можете погледати додатне информације о ПЛАНОВИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ У ОКВИРУ ГУП-а.


ПЛАНОВИ ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВАН ГУП-а
1. ИЗМЕНА ПГР „УШЋЕ“, број 011-9/2009-II од 15.04.2009. године („Сл. лист града Краљева“, бр. 8/2009)
2. ПГР „ЗАШТИТНА ЗОНА КОМПЛЕКСА МАНАСТИРА ЖИЧА“, („Сл. лист општине Краљево“, бр. 8/2006)
3. ПГР „МАГЛИЧ“ („Сл. лист града Краљева“, број 25/2016 и 29/2016)
4. ПГР НАСЕЉЕНОГ МЕСТА МАТАРУШКА БАЊА („Сл. лист града Краљева“, број 30/2016 и 34/2016)
5. ПГР „ТАВНИК“ („Сл. лист града Краљева“, број 10/2017 и 12/2017)
6. ПГР „ВИТАНОВАЦ“, („Сл. лист града Краљева“, број 32/2018 и 14/2019)
7. ПГР „ВРБА“, („Сл. лист града Краљева“, број 22/2018 и 26/2018)
8. ПГР „ГОЧ“ („Сл. лист града Краљева“, број 15/2020 и 24/2020)
9. ПГР „ИЗМЕНА ПГР “Матарушка Бања”“ („Сл лист града Краљева“, број 20-2021 и 23-2021)
10. ПГР „РУДНО“ (Сл. лист града Краљева број 21/2022, 24/2022)
НАПОМЕНА:
На веб страници Јавно предузеће за планирање грађевинског земљишта”Краљево” можете погледати додатне информације о ПЛАНОВИМА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВАН ГУП-а.


ПЛАНОВИ ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВАН ГУП-а
1. ПДР „ДЕО НАСЕЉА КАМЕНИЦА“ (“Сл.лист града Краљева“, бр. 23/2009)
2. ПДР „КАМЕНИЦА 2“ („Сл. лист града Краљева“, број 30/2016 и 34/2016)
3.ПДР РЕКЕ ТОВАРНИЦЕ („Сл. лист града Краљева“, број 32/2016 и 3/2017)
4. ПДР „ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА У ТАВНИКУ“ („Сл. л. гр.Краљева“, број 32/2016 и 3/2017)
5. ПДР ЗА ИЗГРАДЊУ ДАЛЕКОВОДА 400КВ „КРАГУЈЕВАЦ 2 – КРАЉЕВО 3“, („Сл. лист града Краљева“, број 13/2013 и 24/2013)
6. ПДР за изградњу коридора инфраструктуре у обухвату Просторног плана подручја посебне намене Парка природе „Голија“ („Сл. лист града Краљева“, број 16/2018 и 26/2018)
7. Усвајање ПДР „ОБИЛАЗНИЦА ЗА ДЕО АУТОПУТА Е-761 ПОЈАТЕ-ПРЕЉИНА И ПРИПАДАЈУЋЕГ ДЕЛА ЗАПАДНЕ МОРАВЕ“ се не примењује. (“Сл. лист града Краљева“, бр.20/2010)
8. ПДР „ГРОБЉЕ У КОНАРЕВУ НА КП 999/1, 999/2, И ДЕО 1767/2“ („Сл. лист општине Краљево, бр. 8/2005)
9. ПДР “ГРОБЉЕ У РИБНИЦИ НА КП 1818 И 1819 КО РИБНИЦА“ („Сл. лист општине Краљево“, бр. 8/2005)
10. ПДР „ГРОБЉЕ У ГОТОВЦУ“, (Сл. лист града Краљева“, број 32/2018 и 14/2019)
11. ПДР „ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У ОБРВИ НА КП БРОЈ 1187, 879/3, 879/4, 879/15, 1188/2, 1181/1-део И 1850 пут-део, све КО Обрва“ (“Сл.лист града Краљева“, бр. 23/2009)
12. ПДР „ПРОШИРЕЊЕ ГРОБЉА У МАТАРУШКОЈ БАЊИ НА КП БРОЈ 997, 999, 1000, 1794/1, делови 972, 998, 1001/3 И 1015/1 КО МАТАРУГЕ“ (“Сл.лист града Краљева“, бр. 23/2009)
13. ПДР „ГРОБЉЕ У ДРАКЧИЋИМА НА КП БРОЈ 393 (део-пут), 409/3, 561, 607/2, 608/1 и 608/2 КО ДРАКЧИЋИ“ („Сл. лист општине Краљево“, број 9/2006)
14. ПДР „ПРОШИРЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ГРОБЉА У ЗАКЛОПАЧИ“ (“Сл.лист града Краљева“, бр. 20/2010)
15. ПДР ПДР за реконструкцију далековода 110 KV бр. 1151 ТС „Краљево 1“ – ТС „Чачак 3“(„Сл лист града Краљева“, бр 41-2020 и 50-2020)

НАПОМЕНА:На веб страници Јавно предузеће за планирање грађевинског земљишта”Краљево” можете погледати додатне информације о ПЛАНОВИМА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ИЗВАН ГУП-а.

ПОТВРЂЕНИ УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКТИ


Print Friendly, PDF & Email