Poštovani građani i ostali korisnici usluga GU Kraljevo,

U cilju podizanja kvaliteta usluga koje Gradska uprava grada Kraljeva pruža građanima, a u skladu sa odredbama važećeg Zakona o planiranju i izgradnji, koje propisuju dostupnost planskih dokumenta uvidu javnosti. Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno komunalne delatnosti Gradske uprave grada Kraljeva, stavlja na raspolaganje važeću plansku dokumentaciju sačinjenu u elektronskom obliku.

Na ovom mestu možete pristupiti, odnosno „otvoriti“ planska dokumenta – prostorne i urbanističke planove koja važe na teritoriji grada Kraljeva u odgovarajućem formatu.

 

 • PROSTORNI PLAN GRADA KRALJEVA
 • PROSTORNI PLANOVI PODRUČJA POSEBNE NAMENE
  -PARK PRIRODE „GOLIJA“
  -HIDROELEKTRANE NA IBRU
  -DALEKOVOD 2 h 110kV „KRALJEVO 3 – NOVI PAZAR 1“
 • GENERALNI URBANISTIČKI PLAN (GUP) KRALJEVA 
  GUP KRALJEVO 2020
 • PLANOVI GENERALNE REGULACIJE U OKVIRU GUP-a
  -„CENTAR I ČIBUKOVAC“
  -„RATARSKO IMANJE – GRDICA“
  -„INDUSTRIJSKA ZONA – SPORTSKI AERODROM“
  -„GORNJI ČIBUKOVAC“
  -„RIBNICA“
  -„SIJAĆE POLJE“
  -„BERANOVAC – KOVANLUK“
  -„RATINA“
  -„RATINA – PANČEVO“
  -„KRUŠEVICA“
  -„ZONA – VODOSNABDEVANJA“
  -„KULAGIĆA ADA – ADRANI“
  -„ŠEOVAC -ADRANI“
  -„KONAREVO -DRAKČIĆI“
  -„JARČUJAK“
 • PLANOVI GENERALNE REGULACIJE IZVAN GUP-a
  -UŠĆE
  -MAGLIČ
  -MATARUŠKA BANJA
  -TAVNIK
  -VITANOVAC
  -VRBA
  -KOMPLEKS OKO MANASTIRA ŽIČA
 • PLANOVI DETALJNE REGULACIJE U OKVIRU GUP-a
  -„CENTAR GRADA KRALJEVA“
  -„SPORTSKI AERODROM KRALJEVO“
  -„RIBNJAK U MOŠINOM GAJU“
  -ZAŠTITNI NASIP U ŽIČKOM POLJU
  -ATMOSFERSKI KANAL „MAKVA„ U ŠEOVCU
  -ATMOSFERSKI KANAL „ČAĐAVAC – MORAVAC“
  -RASKRSNICA PETLJA „MAGNOHROM“
  -GROBLJE NA BARUTANI
 • PLANOVI DETALJNE REGULACIJE IZVAN GUP-a
  -KAMENICA I KAMENICA 2
  -REKA TOVARNICA
  -FEKALNA KANALIZACIJA U TAVNIKU
  -DALEKOVOD 400KV „KRAGUJEVAC 2 -KRALJEVO 3“
  -KORIDORI INFRASTRUKTURE U PARKU PRIRODE „GOLIJA“
  -SEOSKA GROBLJA (RIBNICA , KONAREVO,  DRAKČIĆI, OBRVA, MATARUŠKA BANJA,  ZAKLOPAČA , GOTOVAC)