Јавне набавке

19.02.2020 – 24.03.2020.

ЈН бр. 404-01/20-VII

Набавка додатних непредвиђених радова на реконструкцији дела објекта „Здравства 2“ и реконструкција базена са минералном водом Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања

14.02.2020 – 16.03.2020.

ЈН бр. 404-04/20-VII

Одржавање јавног осветљења – замена сијалица, поправка или замена арматура.

12.02.2020 – 13.03.2020.

ЈН бр. 404-03/20-VII

Отворени поступак – Трошкови за утрошену електричну енергију јавног осветљења и градских фонтана

31.12.2019 -30.01.2020.

ЈН бр.   404-79/19-VII

Hабавка добара рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Наручиоца Градске управе града Краљева, по партијама и то: Партија I – набавка рачунарске опреме, Партија II – израда софтвера и потребних апликација и Партија III – израда сајта-електронска платформа слива

25.12.2019 -24.01.2020.

ЈН бр.   404-112/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације у Улици Ковачких бораца у МЗ Ковачи

06.12.2019. – 10.01.2020

ЈН бр.   404-106/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације ка Улици Т. Карапанџића (траса кроз бивши „Аутотранспорт“) у Јарчујку

19.11.2019. – 19.12.2019.

ЈН бр.   404-99/19-VII

Hабавка рачунарске и фотографске опреме по партијама и то: Партија I–набавка рачунарске опреме и Партија II–набавка фотографске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и буџетског фонда за саобраћај