Јавне набавке

01.07.2020 – 09.07.2020.

ЈН бр.   404-26/20-VII

Набавка радова на рушењу објеката по налогу инспекцијских органа у поступку извршења решења по партијама, за потребе Градске управе града Краљева

01.07.2020 – 09.07.2020.

ЈН бр.   404-25/20-VII

Набавка услуге чишћења дела пословног простора зграде Градске управе града Краљева

29.06.2020 – 07.07.2020.

ЈН бр.   404-29/20-VII

Набавка услуге екстерне ревизије Завршног рачуна буџета града Краљева за 2019. годину, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

26.06.2020 – 27.07.2020.

ЈН бр.   404-28/20-VII

Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Прогорелица, на КП број 1149 КО Прогорелица, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

25.06.2020 – 27.07.2020.

ЈН бр.   404-27/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Рудно, на КП број 1711 КО Рудно, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

24.06.2020 – 03.07.2020.

ЈН бр.   404-30/20-VII

Набавка радова – Изградња јавног осветљења на предлог Градског већа по партијама

23.06.2020 – 01.07.2020.

ЈН бр.   404-24/20-VII

Набавка услуге дератизације на територији града Краљева, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

19.06.2020 – 20.07.2020.

ЈН бр.   404-17/20-VII

Радови на санацији градске депоније и радови на припреми новог позајмишта материјала

10.06.2020 – 10.07.2020.

ЈН бр.   404-23/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Толишница, на КП број 1169/1 КО Толишница, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

10.06.2020 – 10.07.2020.

ЈН бр.   404-22/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Стубал, на КП број 3695/2 КО Стубал, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

08.06.2020 – 08.07.2020.

ЈН бр.   404-21/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Самаила, на КП број 1145/11 КО Самаила, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

03.06.2020 – 11.06.2020.

ЈН бр.   404-05/20-VII

Набавка добара рачунарске опреме, у циљу реализације Пројекта „Успостављање е-Услуге за подношење захтева за доделу пољопривредних субвенција“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

03.06.2020 – 03.07.2020.

ЈН бр.   404-19/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Обрва, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

03.06.2020 – 03.07.2020.

ЈН бр.   404-18/20-VII

Набавка радова на реконструкцији, санацији и адаптацији Дома културе Лешево, за потребе наручиоца Градске управе града Краљева

18.05.2020 – 25.05.2020.
30.10.2019 – 29.11.2019.

ЈН бр.   404-81/19-VII

Набавка услуге физичко-техничког и противпожарног обезбеђења пословног простора Градске управе града Краљева, за потребе наручиоца Градске управе

08.05.2020 08.06.2020.

ЈН бр. 404-14/20-VII

Набавка лед светиљки и система за надзор и управљање за улично осветљење града Краљева

04.05.2020 -12.05.2020.

ЈН бр. 404-16/20-VII

Hабавкa услугe сузбијања инхалационих алергена на делу територије града Краљева, за потребе буџетског Фонда за заштиту животне средине Градскe управе града Краљева као наручиоца

04.05.2020 -12.05.2020.

ЈН бр. 404-15/20-VII

Набавка услуге сузбијања комараца на територији града Краљева за 2020. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

04.05.2020 – 03.06.2020.

ЈН бр. 404-11/20-VII

Набавка добара – електричне енергије за 2020. годину, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

09.04.2020 -11.05.2020.

ЈН бр. 404-13/20-VII

Конкурсна документација и позив за подношење понуда- Хитне интервенције на заштити и уређивању водотока II реда, по указаној потреби

13.03.2020 – 26.03.2020.

ЈН бр. 404-12/20-VII

Одржавање стубова јавног осветљења (замена оштећених и фарбање постојећих стубова јавног осветљења)

11.03.2020 – 19.03.2020.

ЈН бр. 404-09/20-VII

Набавка услуге сервисирања електронске и фотографске опреме и пуњење тонера-кетриџа, по партијама, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

09.03.2020 – 17.03.2020.

ЈН бр. 404-06/20-VII

Набавка услуге техничке контроле пројекта – Израда пројектно тенхичке документације за одводњавање индустријске зоне Шеовац

09.03.2020 – 20.03.2020.

ЈН бр. 404-10/20-VII

Изградња јавног осветљења у Гочкој улици

05.03.2020 – 13.03.2020.

ЈН бр. 404-08/20-VII

Набавка радова на изградњи прикључних инсталација топловода за зграду I фазе у улици Доситејевој у реализацији Пројекта „Урбана регенерација насеља у Доситејевој улици“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

27.02.2020 – 09.03.2020.

ЈН бр. 404-07/20-VII

Набавка услуге штампања Службеног листа града Краљева за 2020. годину за потребе Скупштине града Краљева као наручиоца

19.02.2020 – 24.03.2020.

ЈН бр. 404-01/20-VII

Набавка додатних непредвиђених радова на реконструкцији дела објекта „Здравства 2“ и реконструкција базена са минералном водом Специјалне болнице за рехабилитацију „Агенс“ Матарушка Бања

14.02.2020 – 16.03.2020.

ЈН бр. 404-04/20-VII

Одржавање јавног осветљења – замена сијалица, поправка или замена арматура.

12.02.2020 – 13.03.2020.

ЈН бр. 404-03/20-VII

Отворени поступак – Трошкови за утрошену електричну енергију јавног осветљења и градских фонтана

11.02.2020 -19.02.2020.

ЈН бр.   404-02/20-VII

Набавка добара рачунарске опреме, у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Градске управе града Краљева као наручиоца

31.12.2019 -30.01.2020.

ЈН бр.   404-79/19-VII

Hабавка добара рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Наручиоца Градске управе града Краљева, по партијама и то: Партија I – набавка рачунарске опреме, Партија II – израда софтвера и потребних апликација и Партија III – израда сајта-електронска платформа слива

25.12.2019 -24.01.2020.

ЈН бр.   404-112/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације у Улици Ковачких бораца у МЗ Ковачи

06.12.2019. – 10.01.2020

ЈН бр.   404-106/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације ка Улици Т. Карапанџића (траса кроз бивши „Аутотранспорт“) у Јарчујку

19.11.2019. – 19.12.2019.

ЈН бр.   404-99/19-VII

Hабавка рачунарске и фотографске опреме по партијама и то: Партија I–набавка рачунарске опреме и Партија II–набавка фотографске опреме, за потребе Градске управе града Краљева и буџетског фонда за саобраћај