Јавне набавке

31.12.2019 -30.01.2020.

ЈН бр.   404-79/19-VII

Hабавка добара рачунарске опреме, софтвера и сајта у циљу реализације Пројекта „Платформа слива Западне Мораве“, за потребе Наручиоца Градске управе града Краљева, по партијама и то: Партија I – набавка рачунарске опреме, Партија II – израда софтвера и потребних апликација и Партија III – израда сајта-електронска платформа слива

25.12.2019 -24.01.2020.

ЈН бр.   404-112/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације изван зоне надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације у Улици Ковачких бораца у МЗ Ковачи

06.12.2019. – 10.01.2020

ЈН бр.   404-106/19-VII

Изградња и реконструкција мреже и објеката водовода и фекалне канализације у зони надлежности ЈКП „Водовод“, на предлог Градског већа, изградња канализације ка Улици Т. Карапанџића (траса кроз бивши „Аутотранспорт“) у Јарчујку