Град Краљево


ОГЛАСНА ТАБЛА


27.02.2024. године


На основу члана 28. став 2., а у вези са чланом 32. став 6. Закона о црквама и верским заједницама  („Службени гласник РС“, број 36/06) и члана 4-5. Одлуке о начину, поступку и критеријумима за доделу средстава традиционалним црквама и верским заједницама за изградњу, одржавање и обнову црквених и верских објеката на територији града Краљева („Службени лист града Краљева“, број 52/20) и члан 13. Одлуке о буџету града Краљева за 2024. годину („Службени лист града Краљева“, број 43/23), градоначелник града Краљева  расписује

КОНКУРС

ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ИЛИ ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ТРАДИЦИОНАЛНИХ ЦРКАВА И ВЕРСКИХ ЗАЈЕДНИЦА ЗА ИЗГРАДЊУ, ОДРЖАВАЊЕ И ОБНОВУ ЦРКВЕНИХ И ВЕРСКИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


НАПОМЕНА- ПОМОЋ: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


22.02.2024. године


Република Србија – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева на основу члана 63. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/12, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 – одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019, 37/19 – др. Закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023) и чланова 89., 91., 92., 94. и 95. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Службени гласник РС“, број 32/2019), оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ МХЕ „СТУДЕНИЦА S4-ГРАДИНА“  НА РЕЦИ СТУДЕНИЦИ, ГРАД КРАЉЕВО

Подносилац захтева за потврђивање урбанистичког пројекта је „ХИДРО-МИН“ ДОО Чачак. Обрађивач урбанистичког пројекта је „БК УРБИНГ“ доо Краљево.

Јавна презентација урбанистичког пројекта биће организована почев од 01.03.2024. године у канцеларији број 2а, приземље зграде Градске управе града Краљева. Трајање јавне презентације је 7 (седам) дана.

Лице овлашћено од стране Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности градске управе града Краљева које врши оглашавање и давање обавештења о јавној презентацији урбанистичког пројекта је Љубица Илић, дипл.инж.грађ. – радник Одељења.

Интернет адреса на којој се може остварити увид у урбанистички пројекат је www.kraljevo.rs -> Огласна табла

Позивају се заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у урбанистички пројекат и да у току трајања јавне презентације своје примедбе и сугестије доставе у писаном облику Одељењу за урбанизам грађевинарство и стамбено – комуналне делатности градске управе града Краљева.

Након завршетка јавне презентације, Урбанистички пројекат са свим примедбама и сугестијама пристиглим у току трајања јавне презентације, Обавештењем о обављеној јавној презентацији, као и подаци о спроведеном поступку провере испуњености формалних услова Урбанистичког пројекта ће бити достављени Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре на поступак стручне контроле и потврђивања.


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


22.02.2024. годинеНАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


21.02.2024. године


Комисија за комасацију КО Самаила и КО Мрсаћ, града Краљева, оглашава на

ЈАВНИ ПОЗИВ СТРАНКАМА – УЧЕСНИЦИМА КОМАСАЦИЈЕ

Ради изјашњења у поступку утврђивања фактичког стања за комасацију
у КО Самаила и КО Мрсаћ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


21.02.2024. године


Комисија за комасацију КО Самаила и КО Мрсаћ, града Краљева, оглашава на

ЈАВНИ УВИД

ПРЕГЛЕДНИ ПЛАН ПРОЈЕКТА НОВОГ СТАЊА  ЗА ПОДРУЧЈЕ KО САМАИЛА И КО МРСАЋ

Излагање се врши на националном геопорталу Геосрбија,
веб порталу града Краљева и Oгласној табли Градске управе Краљево (приземље средњег улаза Градске управе Краљево) у трајању од 15 дана.

Јавни увид траје од 21.02.2024. године до 06.03.2024. године.

Прегледни План се излаже и у Сали 3, средњи улазГрадске управе Краљево, Трг Јована Сарића број 1, у времену од 7 до 15 часова.

Заинтересована правна и физичка лица могу поднети примедбе на изложени прегледни план пројекта новог стања за подручје kо самаила и ко мрсаћу току трајања јавног увида. Примедбе и сугестије заинтересована лица достављају Комисији за комасацију путем пријемне канцеларије Градске управе Краљево, Трг Јована Сарића број 1 или на имејл адресу: komasacijakv@kraljevo.org


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


19.02.2024. године


Комисија за реализацију мера енергетске санације породичних кућа и станова, формирала је

ЛИСТУ ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА

ЧИЈЕ ПРИЈАВЕ ИСПУЊАВАЈУ УСЛОВЕ ПРОПИСАНЕ ОДРЕДБАМА ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ
ПОРОДИЧНИХ КУЋА И СТАНОВА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА ЗА 2023/2024. ГОДИНУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


19.02.2024. године


ГРАДА КРАЉЕВО, објављује

КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА
ГРАДА КРАЉЕВА 2023/2024. годину


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


14.02.2024. године


 Комисија за спровођење мера енергетске санације, утврдила је:

ПРЕДЛОГ РАНГ ЛИСТЕ

СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА КАНДИДАТА ЗА ЕНЕРГЕТСКУ САНАЦИЈУ
СТАМБЕНИХ И СТАМБЕНО ПОСЛОВНИХ ЗГРАДА
ПРИКЉУЧЕНИХ НА СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ ГРЕЈАЊА
НА ТЕРИТОТРИЈИ ГРАДА КРАЉЕВА


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


13.02.2024. године


 Градоначелник града Краљева, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА

ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ВАТРОГАСНИХ САВЕЗА
И ДОБРОВОЉНИХ ВАТРОГАСНИХ ДРУШТАВА
У ОБЛАСТИ ДОБРОВОЉНОГ ВАТРОГАСТВА


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


06.02.2024. године


 Града Краљевo, објављује:

ПРОГРАМ

 – обнављање и формирање зелених површина за 2024. годину
– декорисања и уређивања Града за 2024. годину
– зимског одржавања јавних површина за 2024. годину
– одржавања и чишћења зелених површина за 2024. годину
– чишћења и прања јавних површина за 2024. годину


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


06.02.2024. године


 Града Краљева, објављује:

КОНКУРС

ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ СОЦИЈАЛНЕ ЗАШТИТЕ,
БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ,  И ЗАШТИТЕ ЛИЦА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
КОЈА РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА
СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


06.02.2024. године


 Града Краљева, објављује:

КОНКУРС

ЗА

СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА
ГРАЂАНА СА ТЕРИТОРИЈЕ ГРАДА КРАЉЕВА

 


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


30.01.2024. године


Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности
градске управе града Краљева, оглашава:

ЈАВНИ ПОЗИВ

ЗА

ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТА
ЗА ИЗГРАДЊУ ВИШЕПОРОДИЧНОГ СТАМБЕНО-ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА
НА КП БРОЈ 3350/7 КО КРАЉЕВО,
У УЛИЦИ ДОСИТЕЈЕВОЈ У КРАЉЕВУ


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


30.01.2024. године


ПРАВИЛНИК

О УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ
И НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ

– Градоначелник
– Градска управа
– Јавно правобранилаштво
– Скупштина


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


26.01.2024. године

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


26.01.2024. године

Одсек за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животне средине,
Градске управе града Краљева

Ј А В Н И   О Г Л А С

о спровођењу поступка јавног надметања
за давање у закуп непокретности у јавној својини града Краљева

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


19.01.2024. године

Одсек за заштиту животне средине и инспекције за заштиту животне средине,
Градске управе града Краљева

О Б А В Е Ш Т А В А

Јавност и заинтересоване органе и организације да је Привредно друштво за трговину на велико отпацима и остацима, откуп секундарних сировина “036 метали“ ДОО из Краљева, Ул. 14.октобра бр.7 , поднело захтев за издавање дозволе за складиштење неопасног отпада (метали и обојени метали, електрични и електронски отпад, пластика, папир, картон, текстил…) на територији града Краљева.

Преузмите:


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


19.01.2024. године

ПОЗИВ

за конститутивну седницу Скупштине града Краљева
за 23.јануар 2024. године у сали 1 Скупштине града Краљева

Преузмите:


  • Позив

НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“ и преузмите докуменат.

За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију “Download link”.
Када преузмете докуменат у форматима (.doc .odt .xlsx, .zip), у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.


НАПОМЕНА:

Сви огласи из 2023. године


Print Friendly, PDF & Email