Град Краљево

Службени лист града Краљева2023. година

2021. година


   РЕГИСТАР 2020

РЕГИСТАР 2019

РЕГИСТАР 2018.

  РЕГИСТАР 2017

Службени лист града Краљева број 32-2017
Службени лист града Краљева број 31-2017
Службени лист града Краљева број 30-2017
•Службени лист града Краљева број 29-2017
•Службени лист града Краљева број 28-2017
•Службени лист града Краљева број 27-2017
•Службени лист града Краљева број 26-2017
•Службени лист града Краљева број 25-2017
•Службени лист града Краљева број 24-2017
•Службени лист града Краљева број 23-2017
•Службени лист града Краљева број 22-2017 
•Службени лист града Краљева број 21-2017
•Службени лист града Краљева број 20-2017
•Службени лист града Краљева број 19-2017
•Службени лист града Краљева број 18-2017
•Службени лист града Краљева број 17-2017
•Службени лист града Краљева број 16-2017
•Службени лист града Краљева број 15-2017
•Службени лист града Краљева број 14-2017
•Службени лист града Краљева број 13-2017
•Службени лист града Краљева број 12-2017
•Службени лист града Краљева број 11-2017
•Службени лист града Краљева број 10-2017
•Службени лист града Краљева број 09-2017
•Службени лист града Краљева број 08-2017
•Службени лист града Краљева број 07-2017
•Службени лист града Краљева број 06-2017
•Службени лист града Краљева број 05-2017
•Службени лист града Краљева број 04-2017
•Службени лист града Краљева број 03-2017
•Службени лист града Краљева број 02-2017
•Службени лист града Краљева број 01-2017

РЕГИСТАР 2016

•Службени лист града Краљева број 35-2016
•Службени лист града Краљева број 34-2016
•Службени лист града Краљева број 33-2016
•Службени лист града Краљева број 32-2016
•Службени лист града Краљева број 31-2016
•Службени лист града Краљева број 30-2016
•Службени лист града Краљева број 29-2016
•Службени лист града Краљева број 28-2016
•Службени лист града Краљева број 27-2016
•Службени лист града Краљева број 26-2016
•Службени лист града Краљева број 25-2016
•Службени лист града Краљева број 24-2016
•Службени лист града Краљева број 23-2016
•Службени лист града Краљева број 22-2016
•Службени лист града Краљева број 21-2016
•Службени лист града Краљева број 20-2016
•Службени лист града Краљева број 19-2016
•Службени лист града Краљева број 18-2016
•Службени лист града Краљева број 17-2016
•Службени лист града Краљева број 16-2016
•Службени лист града Краљева број 15-2016
•Службени лист града Краљева број 14-2016
•Службени лист града Краљева број 13-2016
•Службени лист града Краљева број 12-2016
•Службени лист града Краљева број 11-2016
•Службени лист града Краљева број 10-2016
•Службени лист града Краљева број 09-2016
•Службени лист града Краљева број 08-2016
•Службени лист града Краљева број 07-2016
•Службени лист града Краљева број 06-2016
•Службени лист града Краљева број 05-2016
•Службени лист града Краљева број 04-2016
•Службени лист града Краљева број 03-2016
•Службени лист града Краљева број 02-2016
•Службени лист града Краљева број 01-2016

РЕГИСТАР 2015

•Службени лист града Краљева број 29-2015
•Службени лист града Краљева број 28-2015
•Службени лист града Краљева број 27-2015
•Службени лист града Краљева број 26-2015
•Службени лист града Краљева број 25-2015
•Службени лист града Краљева број 24-2015
•Службени лист града Краљева број 23-2015
•Службени лист града Краљева број 22-2015
•Службени лист града Краљева број 21-2015
•Службени лист града Краљева број 20-2015
•Службени лист града Краљева број 19-2015
•Службени лист града Краљева број 18-2015
•Службени лист града Краљева број 17-2015
•Службени лист града Краљева број 16-2015
•Службени лист града Краљева број 15-2015
•Службени лист града Краљева број 14-2015
•Службени лист града Краљева број 13-2015
•Службени лист града Краљева број 12-2015
•Службени лист града Краљева број 11-2015
•Службени лист града Краљева број 10-2015
•Службени лист града Краљева број 09-2015
•Службени лист града Краљева број 08-2015
•Службени лист града Краљева број 07-2015
•Службени лист града Краљева број 06-2015
•Службени лист града Краљева број 05-2015
•Службени лист града Краљева број 04-2015
•Службени лист града Краљева број 03-2015
•Службени лист града Краљева број 02-2015
•Службени лист града Краљева бро 01-2015

РЕГИСТАР 2014

•Службени лист града Краљева број 33-2014
•Службени лист града Краљева број 32-2014
•Службени лист града Краљева број 31-2014
•Службени лист града Краљева број 30-2014
•Службени лист града Краљева број 29-2014
•Службени лист града Краљева број 28-2014
•Службени лист града Краљева број 27-2014
•Службени лист града Краљева број 26-2014
•Службени лист града Краљева број 25-2014
•Службени лист града Краљева број 24-2014
•Службени лист града Краљева број 23-2014
•Службени лист града Краљева број 22-2014
•Службени лист града Краљева број 21-2014
•Службени лист града Краљева број 20-2014
•Службени лист града Краљева број 19-2014
•Службени лист града Краљева број 18-2014
•Службени лист града Краљева број 17-2014
•Службени лист града Краљева број 16-2014
•Службени лист града Краљева број 15-2014
•Службени лист града Краљева број 14-2014
•Службени лист града Краљева број 13-2014
•Службени лист града Краљева број 12-2014
•Службени лист града Краљева број 11-2014
•Службени лист града Краљева број 10-2014
•Службени лист града Краљева број 09-2014
•Службени лист града Краљева број 08-2014
•Службени лист града Краљева број 07-2014
•Службени лист града Краљева број 06-2014
•Службени лист града Краљева број 05-2014
•Службени лист града Краљева број 04-2014
•Службени лист града Краљева број 03-2014
•Службени лист града Краљева број 02-2014
•Службени лист града Краљева број 01-2014

РЕГИСТАР 2013

•Службени лист града Краљева број 31-2013
•Службени лист града Краљева број 30-2013
•Службени лист града Краљева број 29-2013
•Службени лист града Краљева број 28-2013
•Службени лист града Краљева број 27-2013
•Службени лист града Краљева број 26-2013
•Службени лист града Краљева број 25-2013
•Службени лист града Краљева број 24-2013
•Службени лист града Краљева број 23-2013
•Службени лист града Краљева број 22-2013
•Службени лист града Краљева број 21-2013
•Службени лист града Краљева број 20-2013
•Службени лист града Краљева број 19-2013
•Службени лист града Краљева број 18-2013
•Службени лист града Краљева број 17-2013
•Службени лист града Краљева број 16-2013
•Службени лист града Краљева број 15-2013
•Службени лист града Краљева број 14-2013
•Службени лист града Краљева број 13-2013
•Службени лист града Краљева број 12-2013
•Службени лист града Краљева број 11-2013
•Службени лист града Краљева број 10-2013
•Службени лист града Краљева број 09-2013
•Службени лист града Краљева број 08-2013
•Службени лист града Краљева број 07-2013
•Службени лист града Краљева број 06-2013
•Службени лист града Краљева број 05-2013
•Службени лист града Краљева број 04-2013
•Службени лист града Краљева број 03-2013
•Службени лист града Краљева број 02-2013
•Службени лист града Краљева број 01-2013

РЕГИСТАР 2012

Службени лист града Краљева број 28-2012
Службени лист града Краљева број 27-2012
Службани лист града Краљева број 26-2012
Службени лист града Краљева број 25-2012
Службени лист града Краљева број 24-2012
Службени лист града Краљева број 23-2012
Службени лист града Краљева број 22-2012
Службени лист града Краљева број 21-2012
Службени лист града Краљева број 20-2012
Службени лист града Краљева број 19-2012
Службани лист града Краљева број 18-2012
Службени лист града Краљева број 17-2012
Службени лист града Краљева број 16-2012
Службени лист града Краљева број 15-2012
Службени лист града Краљева број 14-2012
Службени лист града Краљева број 13-2012
Службени лист града Краљева број 12-2012
Службени лист града Краљева број 11-2012
Службени лист града Краљева број 10-2012
Службени лист града Краљева број 09-2012
Службени лист града Краљева број 08-2012
Службени лист града Краљева број 07-2012
Службени лист града Краљева број 06-2012
Службени лист града Краљева број 05-2012
Службени лист града Краљева број 04-2012
Службени лист града Краљева број 03-2012
Службени лист града Краљева број 02-2012
Службени лист града Краљева број 01-2012

РЕГИСТАР 2010
Службени лист града Краљева број 27- 2010
Службени лист града Краљева број 26- 2010
Службени лист града Краљева број 25- 2010
Службени лист града Краљева број 24- 2010
Службени лист града Краљева број 23- 2010
Службени лист града Краљева број 22- 2010
Службени лист града Краљева број 21- 2010
Службени лист града Краљева број 20- 2010
Службени лист града Краљева број 19- 2010
Службени лист града Краљева број 18- 2010
Службени лист града Краљева број 17- 2010
Службени лист града Краљева број 16- 2010
Службени лист града Краљева број 15- 2010
Службени лист града Краљева број 14- 2010
Службени лист града Краљева број 13- 2010
Службени лист града Краљева број 12- 2010
Службени лист града Краљева број 11- 2010
Службени лист града Краљева број 10- 2010
Службени лист града Краљева број 09- 2010
Службени лист града Краљева број 08- 2010
Службени лист града Краљева број 07- 2010
Службени лист града Краљева број 06 -2010
Службени лист града Краљева број 05 -2010
Службени лист града Краљева број 04- 2010
Службени лист града Краљева број 03 -2010
Службени лист града Краљева број 02 -2010
Службени лист града Краљева број 01 -2010

РЕГИСТАР

Службени лист града Краљева број 24 – 2009
Службени лист града Краљева број 23 – 2009
Службени лист града Краљева број 22 – 2009
Службени лист града Краљева број 21 – 2009
Службени лист града Краљева број 20 – 2009
Службени лист града Краљева број 19 – 2009
Службени лист града Краљева број 18 – 2009
Службени лист града Краљева број 17 – 2009
Службени лист града Краљева број 16 – 2009
Службени лист града Краљева број 15 – 2009
Службени лист града Краљева број 14 – 2009
Службени лист града Краљева број 13 – 2009
Службени лист града Краљева број 12 – 2009
Службени лист града Краљева број 11 – 2009
Службени лист града Краљева број 10 – 2009
Службени лист града Краљева број 09 – 2009
Службени лист града Краљева број 08 – 2009
Службени лист града Краљева број 07 – 2009
Службени лист града Краљева број 06 – 2009
Службени лист града Краљева број 05 – 2009
Службени лист града Краљева број 04 – 2009
Службени лист града Краљева број 03 – 2009
Службени лист града Краљева број 02 – 2009
Службени лист града Краљева број 01 – 2009

Print Friendly, PDF & Email