Град Краљево

Одељење комуналне милиције града Краљева


Начелник Одељења комуналне милиције: Јасмина Златић

Одељење комуналне милиције врши одржавање комуналног и другог законом уређеног реда од значаја за комуналну делатност, а нарочито у областима, односно питањима снабдевања водом, одвођења отпадних и атмосферских вода, јавне чистоће, превоза и депоновања земље и осталог растреситог материјала, превоза и депоновања комуналног и другог отпада, улица, општинских и некатегорисаних путева; саобраћајних ознака и сигнализације, паркирања, превоза путника у градском и приградском, односно локалном саобраћају, такси превоза, постављања
привремених пословних објеката, заштите од буке у животној средини, контроле радног времена субјеката надзора, одржавања комуналних објеката, пијаца, гробља, паркова, зелених и других јавних површина, јавне расвете, стамбених и других објеката, у складу са законом; врши контролу над применом закона и других прописа и општих аката из области комуналне и других делатности из надлежности јединице локалне самоуправе; врши надзор у јавном градском, приградском и другом локалном саобраћају, у складу са законом и прописима органа Града; обезбеђује заштиту животне средине, културних добара, локалних путева, улица и других јавних објеката од значаја за Град; обезбеђује подршку у спровођењу прописа којима се
обезбеђује несметано одвијање живота у Граду, очување добара и извршавање других задатака из надлежности Града; врши контролу над применом закона којим се уређују државни симболи, осим у односу на државне органе, органе територијалне аутономије, јединицама локалне самоуправе и имаоце јавних овлашћења и врши и друге послове, у складу са законом.

Телефони : 036/ 331-451, 036/ 331-149, 064/8912180
еmail: nacelnik_kp@kraljevo.org

Одељење комуналне милиције врши и послове везане за пружање помоћи – асистенције надлежним органима Града, oднoснo грaдскe oпштинe, прeдузeћимa, oргaнизaциjaмa и устaнoвaмa у спрoвoђeњу њихoвих извршних oдлукa; предузима хитне мере заштите животне средине, заштите људи и имовине од елементарних и других непогода, заштите од пожара и друге заштите из надлежности града и учeствуje у вршeњу спaсилaчкe функциje и пружa пoмoћ другим oргaнимa, прaвним и физичким лицимa нa oтклaњaњу пoслeдицa eлeмeнтaрних и других нeпoгoдa.
Одељење комуналне милиције врши и пoслoвe држaвнe упрaвe пoвeрeнe зaкoнoм, у oблaстимa које Рeпубликa пoвeри Граду. Одељење комуналне милиције припрема и израђује нацрте прописа и аката из оквира своје надлежности, учиниоцима прекршаја издаје прекршајне налоге и изриче
мере за отклањање неправилности у складу са законом прописаним овлашћењима; подноси захтеве за покретање прекршајног поступка, пријаве за учињено кривично дело и друге пријавe; обавештава друге надлежне органе о утврђеним неправилностима из њихове надлежности.

Print Friendly, PDF & Email