Град Краљево

Одељење за пореску администрацију


Руководилац одељења : Јелена Јовановић, дипл. економиста

Одељење за пореску администрацију врши послове Градске управе који се односе на: утврђивање и наплату локалних јавних прихода – послове пријема пореских пријава, доношење решења о порезу на имовину и пореза на катастарски приход од пољопривредне делатности, доношење решења о локалним комуналним таксама, доношење решења о накнади за заштиту и унапређивање животне средине, накнади за коришћење грађевинског земљишта, решења за наплату самодоприноса и других управних аката; пореску инспекцију – послове контроле пореских пријава, канцеларијску и теренску контролу; послове пореског извршења – предузимање мера у циљу наплате пореског дуга, издавање решења о принудној наплати, одлучивање по захтевима за одлагање плаћања јавних прихода, послове редовне и принудне наплате; припрему и израду нормативно-правних аката из надлежности Одељења;  друге послове, у складу са законом.

Руководилац одељења :

Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; организује, усмерава и обједињава рад одсека у оквиру Одељења, потписује акта из делокруга Одељења, врши друге послове у вези са организацијом  и радом Одељења као целине, учествује у раду колегијума начелника Градске управе и седница Градског већа и Скупштине града и остварује сарадњу са другим унутрашњим организационим јединицама Градске управе.

За свој рад и рад Одељења непосредно је одговоран начелнику Градске управе.

Тел: 036/ 306–210
email: poreska_administracija@kraljevo.org

Print Friendly, PDF & Email