Град Краљево

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности


Звонко Ковачевић

 Руководилац Одељења: Звонко Ковачевић

 Руководилац Одељења:

Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; организује, усмерава и обједињава рад одсека у оквиру Одељења, потписује акта из делокруга Одељења, врши друге послове у вези са организацијом  и радом Одељења као целине, учествује у раду колегијума начелника Градске управе и седница Градског већа и Скупштине града и остварује сарадњу са другим унутрашњим организационим јединицама Градске управе.
За свој рад и рад Одељења непосредно је одговоран начелнику Градске управе.

Звонко Ковачевић је рођен 20.07.1965. године у Краљеву.

Завршио је Грађевински факултет у Нишу 1992. године. Радио је у ГП „Каблар“ и у Општинској управи, а затим у Градској управи у Одељењу за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности. Од маја 2009. године је начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности.

еmail: urbanizam@kraljevo.org

  • Телефон: Тел: 036/306-202

Одељење  за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности врши послове Градске управе који се односе на: просторно и урбанистичко планирање – доношење просторног плана Града, генералног урбанистичког плана, планова генералне регулације и планова детаљне регулације, административно-техничке послове за потребе Комисије за планове; издавање урбанистичких аката – издавање локацијске дозволе за одређене објекте, издавање информације о локацији за одређене објекте, потврђивање урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације; издавање грађевинских дозвола за одређене објекте; измене решења због промене инвеститора или промена у току грађења; издавање привремених грађевинских дозвола; вођење регистра инвеститора; издавање употребних дозвола – технички преглед објеката и издавање решења о употребним дозволама на основу извршеног прегледа; легализација објеката – накнадно издавање грађевинске и употребне дозволе за објекте у надлежности локалне самоуправе, који су изграђени или реконструисани без грађевинске дозволе; нормативне послове у области комуналних делатности; управне послове у области комуналних делатности – вођење управних поступака и издавање различитих врста решења и других управних аката о раскопавању јавних површина, о заузећу јавних површина, издавање решења којим се одобрава извођење радова на уређењу и одржавању јавних зелених површина, као и заузимање зелених површина, доношење одређених решења из области комуналне хигијене (постављање контејнера и сл.) и друго; праћење пословања јавних предузећа чији је оснивач Град – послови везани за давање сагласности на програме пословања јавних предузећа и праћење њиховог пословања; вођење евиденција о начину организовања послова одржавања и безбедности коришћења стамбених зграда; исељења бесправно усељених станова; изворне и поверене послове из области саобраћаја и путне привреде; административно- стручне послове за потребе буџетског Фонда за саобраћај; припрему и израду нормативно-правних аката из надлежности Одељења; друге послове, у складу са законом..

Print Friendly, PDF & Email