Град Краљево

Одељење за општу управу


За свој рад и рад Одељења непосредно је одговоран начелнику Градске управе.

 • Послови бесплатне правне помоћи,
  Телефон: 036/306-010
 • еmail: opsta_uprava@kraljevo.org
  Телефон: 036/306-009
 • Матична служба за град Краљево
  Телефони: 036/306-030, 306-218
  еmail: maticna_sluzba@kraljevo.org
  еmaticna_sluzba@kraljevo.rs
 • Матична служба за КиМ
  Телефон: 036/306-048
  еmail: maticna_sluzba_km@kraljevo.org

Руководилац Одељења:

Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; организује, усмерава и обједињава рад одсека у оквиру Одељења, потписује акта из делокруга Одељења, врши друге послове у вези са организацијом  и радом Одељења као целине, учествује у раду колегијума начелника Градске управе и седница Градског већа и Скупштине града и остварује сарадњу са другим унутрашњим организационим јединицама Градске управе.

У оквиру Одељења за општу управу, као деташиране организационе јединице Градске управе за обављање одређених послова из надлежности Градске управе, на сеоском подручју се образују месне канцеларије:

СПИСАК МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДА КРАЉЕВА

Месна канцеларија обавља одређене послове из надлежности Градске управе који се односе на: вођење матичних књига; вођење евиденција о држављанству; састављање смртовница, попис и процену заоставштине; оверу потписа, преписа и рукописа; пријем поднесака; ажурирање података за бирачки списак; друге послове опште управе, у складу са законом.

Print Friendly, PDF & Email