Град Краљево

Одељење за привреду и финансије


Руководилац одељења: Светомир Моравчић

Одељење за привреду и финансије врши послове Градске управе који се односе на: обављање изворних и поверених послова у области привреде Града; унапређење и развој привредних делатности, пољопривреде и руралног развоја, развој туризма, угоститељства, занатства и трговине и друге послове од значаја за привредни развој из надлежности Града; подстицање и помоћ развоју задругарства; пружање стручне и техничке подршке за израду годишњег програма  заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта и давање у закуп пољопривредног земљишта; праћење промена и формирања цена код јавних предузећа која обављају комуналне делатности на подручју Града; давање сагласности на цене комуналних услуга; праћење робних резерви; послове на изради аката за доношење буџета и завршног рачуна Града – послове планирања и израде нацрта буџета Града у складу са буџетским календаром, израде завршног рачуна буџета Града, праћење извршења буџета Града и подношење извештаја, израду нацрта одлука и решења који се односе на буџет Града; послове трезора – на пројекцију и  праћење прилива на Консолидованом рачуну трезора Града и захтева за извршавање издатака, дефинисање тромесечних квота према буџетским корисницима, управљање средствима Консолидованог рачуна трезора и примањима од задуживања, обраду плаћања и евидентирања прихода у пословним књигама,  припрему и израду свих извештаја и израду Завршног рачуна буџета Града и Консолидованог извештаја буџета Града, контролу расхода и издатака  и одобравања плаћања на терет буџетских средстава; праћење и кретање масе зарада у јавним предузећима и извештавање надлежних министарстава; стручне и административне послове за потребе фондова; задуживање, праћење и евиденције уплата од закупа за пословни простор Града; друге послове, у складу са законом.

Руководилац одељења:

Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; организује, усмерава и обједињава рад одсека у оквиру Одељења, потписује акта из делокруга Одељења, врши друге послове у вези са организацијом  и радом Одељења као целине, учествује у раду колегијума начелника Градске управе и седница Градског већа и Скупштине града и остварује сарадњу са другим унутрашњим организационим јединицама Градске управе.

За свој рад и рад Одељења непосредно је одговоран начелнику Градске управе.

mail: privreda_i_finansije@kraljevo.org

  • Телефон:
    Tel: 036/306-140
Print Friendly, PDF & Email