Град Краљево

Одељење за инспекцијске послове


Руководилац одељења: Срђан Бјеловић

Одељење за инспекцијске послове врши послове Градске управе који се односе на обављање инспекцијског надзора над применом законских и других прописа и општих аката Скупштине града и поверених послова посебним материјалним прописима из  области: грађевинске инспекције – надзор над изградњом објеката за које дозволу издаје Град, да ли се објекат гради према одобреној документацији и стандардима, поштовање прописа о безбедности приликом изградње, утврђивање да објекат представља опасност по здравље и живот људи, води поступак по пријавама грађана

Руководилац Одељења:

Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; у складу са Законом о инспекцијском надзору организује, усмерава и обједињава рад одсека у оквиру Одељења, потписује акта из делокруга Одељења, као руководилац инспекције има положај, овлашћења, дужности и одговорности инспектора прописаних Законом о инспекцијском надзору, врши друге послове у вези са организацијом  и радом Одељења као целине, организује непосредну сарадњу са Одељењем комуналне полиције, учествује у раду колегијума начелника Градске управе и седница Градског већа и Скупштине града и остварује сарадњу са другим унутрашњим организационим јединицама Градске управе.

За свој рад и рад Одељења непосредно је одговоран начелнику Градске управе.

  • Телефон: 036/ 306-001
    еmail: inspekcijski_poslovi@kraljevo.org

и по службеној дужности и доношење решења о рушењу и уклањању објеката изграђених без одобрења и друго; комуналне инспекције – надзор у области обављања комуналних делатности и рада јавних и јавних комуналних предузећа, стања комуналних објеката и квалитета пружања комуналних услуга грађанима, поштовања комуналног реда, сече стабала, одржавање стамбених зграда, неовлашћено заузимање јавних површина предметима, мањим монтажним објектима и стварима, поједини послови тржишне инспекције у делу надзора над продајом робе ван продајног места и друго; инспекције за саобраћај и путеве – контрола градског и приградског превоза путника, ванлинијског превоза путника, превоза за сопствене потребе и ауто-такси превоза, паркирања, као и надзор над државним путевима који пролазе кроз насеља на територији Града, општинским путевима и некатегорисаним путевима и улицама у делу стања, одржавања, реконструкције, заштити, изградњи путева и објеката на њима, контролу над исправношћу хоризонталне и вертикалне сигнализације на путевима и улицама и друго; просветне инспекције – надзор у основним, средњим, специјализованим школама, образовним и васпитним установама (предшколским), испуњеност услова за обављање образовно-васпитне делатности, припремљеност школа и установа за школску годину, односно плански период, спровођење поступка верификације за проширење делатности и увођење нових образовних профила, надзор над радом и поступањем установа, контролу остваривања заштите права детета, ученика, родитеља и запослених од злостављања, занемаривања, дискриминације, страначког организовања и деловања и друго; инспекције за заштиту животне средине – надзор над спровоћењем прописа о заштити животне средине, заштита квалитета ваздуха, заштита вода од загађивања, заштита од буке, контрола кретања и управљања неопасним отпадом и амбалажним отпадом, контрола спровођења студија о процени утицаја, поступања са нарочито опасним хемикалијама, заштита од нејонизујућег зрачења, издавања мера и услова за објекте за које није потребна процена утицаја; старања о заштити животне средине – планирање и координација, информисање и едукација, као и налагање мера заштите животне средине, доношење програма коришћења и заштите природних добара и програма за заштиту животне средине, оцењивање и давање сагласности на студију о процени утицаја одређених пројеката на животну средину, давање мишљења и сагласности на извештај о стратешкој процени утицаја, издавање дозвола о интегрисаној контроли и спречавању загађења, издавање дозвола за управљање неопасним отпадом, издавање дозвола за промет и коришћење нарочито опасних хемикалија, издавање мера и услова заштите од буке, вођење локалног регистра загађивача, издавање сагласности и дозвола за рад одређених постројења за обављање активности, доношење локалних акционих и санационих планова, израда и реализација Локалног еколошког акционог плана (ЛЕАП) и других планова, програма и пројеката, утврђивање посебне накнаде за заштиту и унапређивање животне средине, послови управљања буџетским Фондом за заштиту животне средине, праћење и контрола стања животне средине, одређени послови праћења и контроле квалитета ваздуха и вода, нивоа комуналне буке и других показатеља квалитета животне средине, евидентирање и обрада података и обавештавање јавности о стању квалитета животне средине, извештавање Министарства и Агенције за заштиту животне средине о издатим дозволама и стању животне средине; извршења решења – припремне радње за спровођење поступка административног извршења решења Одељења за инспекцијске послове и Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности, спровођење поступка административног извршења решења принудним путем након спровођења поступка јавне набавке за те услуге, прибављање документације за доношење закључка о трошковима извршења решења, достављање података Јавном правобранилаштву Града ради наплате трошкова од извршеника у судском поступку и друго; послове енергетског менаџера – спровођење енергетске политике и успостављање енергетског планирања на локалном нивоу, доношење плана развоја потребе за енергијом на подручју Града, утврђивање услова и начина обезбеђивања неопходних енергетских капацитета у складу са државном стратегијом, достављање података надлежном министарству у циљу израде енергетског биланса; друге послове, у складу са законом.

Контролне листе


НАПОМЕНА: Ако не крене аутоматски преглед или преузимање докумената, идите десним кликом миша на опцију „Save link as“  и преузмите докуменат.
За мобилне уређаје: држите прстом изнад жељеног документа и из понуђених опција изаберите опцију „Download link“.
Када преузмете докуменат у доњем левом углу претраживача појавиће се обавештење о сигурносној провери документа са опцијама „Discard“ и „Keep“. Изаберите опцију „Keep“ и докуменат ће бити преузет.

Print Friendly, PDF & Email