Град Краљево

Одељење за послове органа Града


Руководилац Одељења: Сања Матовић, дипл.правник

Одељење за послове  органа Града врши стручне и административно-техничке послове за Скупштину града, Градско веће и Градоначелника, а нарочито: послове у вези са припремом и одржавањем радних седница Скупштине града и Градског већа и њихових радних тела; обраду материјала са седница; припремање прописа и других аката из области локалне самоуправе, као и из других области које нису у делокругу других одељења; праћење спровођења прописа и аката; вођење евиденција и записника о одржаним седницама и друге послове из ове области; стручне и административне послове по поднетим захтевима за оцену уставности и законитости аката које доносе Скупштина града и Градско веће; уређивање и издавање “Службеног листа града Краљева”; пружање стручне и административно-техничке помоћи одборницима и одборничким групама у Скупштини града, као и народним посланицима у Народној  скупштини Републике Србије; припрему аката и пружање административно-техничке и стручне помоћи Градоначелнику при предлагању начина решавања питања о којима одлучује Скупштина града; припрему аката које Градоначелник доноси или предлаже Градском већу и Скупштини града; припрему и обраду материјала за рад Градоначелника и материјала за његово учествовање у раду Скупштине града; сарадњу Градоначелника са државним органима и организацијама, другим градовима и општинама, представницима страних држава и међународних организација и институција, јавним предузећима и установама чији је оснивач Град и другим институцијама; организовање протокола поводом додељивања јавних признања Града, манифестација од значаја за Град и других протоколарних послова за потребе органа Града; остваривање сарадње са средствима јавног информисања, организовања конференција за штампу и остале послове везане за информисање и односе са јавношћу; координацију, припрему и ажурирање информација за потребе интернет презентације  Града; послове који произилазе из статуса јавних власти – поступање по захтевима за давање информацијама од јавног значаја, старање о заштити података о личности, поштовање забране сукоба интереса, обавезе у вези са спречавањем корупције, обавезе органа у вези са узбуњивањем и слично; друге послове, у складу са законом.

еmail: skupstinski_poslovi@kraljevo.org

Телефон:
036 – 306-063

Уже организационе јединице:

 • Одсек за послове Скупштине града
  еmail: skupstinski_poslovi@kraljevo.org
  Телефони: 036 / 306-063, 306-017, 306-664
 • Одсек за послове Градског већа
  еmail:  gradsko_vece@kraljevo.org
  Телефон: 036 / 306-060
 • Одсек за послове Градоначелника, протокол и информисање
  еmail:  protokol@kraljevo.rs
  еmail:  poverenik@kraljevo.org
  Телефони: 036/ 306-231, 306-052, 306 -015
Print Friendly, PDF & Email