Град Краљево

Одељење за друштвене делатности


Енергетски угрожен купац


 • ЗАХТЕВ
  За стицање статуса енергетски угроженог купца (електричне енергије, топлотне енергије, природног гаса)
 • ЗАХТЕВ
  за стицање статуса енергетски угроженог купца (због здравственог стања)

Руководилац Одељења: Нинослава Лугић

Одељење за друштвене делатности врши послове Градске управе који се односе на: оснивање и функционисање установа из области културе, физичке културе, друштвене бриге о деци, туризма, примарне здравствене заштите, социјалне заштите, праћење рада установа у смислу нормативно-правне регулативе и обезбеђивање материјално-финансијских услова за њихово функционисање; обезбеђивање материјално-финансијских услова за функционисање установа из области предшколског образовања и васпитања, основног и средњег образовања; обављање послова из области ученичког и студентског стандарда; подстицање и суфинансирање активности удружења грађана из различитих области од јавног интереса за град Краљево; учествовање у поступку за додељивање средстава за финансирање, односно суфинасирање пројеката и програма ради остваривања јавног интереса у области јавног информисања на територији града Краљева и вршење мониторинга реализације пројеката и програма из делокруга који се финансирају или суфинансирају из буџета града Краљева у области јавног информисања; рад Канцеларије за младе, усвајање и реализацију локалне омладинске политике кроз спровођење програма и пројеката из те области; послове Заштитника права пацијената; обављање изворних и поверених послова из области борачко-инвалидске заштите; послове везане за бесплатну и повлашћену вожњу у аутобуском саобраћају на територији града Краљева; обављање изворних и поверених послова из области дечије заштите; утврђивање права на дечији додатак, родитељски додатак, накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета и одсуства са рада ради посебне неге детета, накнаде трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања и за децу са сметњама у развоју, послове утврђивања права на једнократну новчану накнаду за прворођено дете и новчану накнаду за незапослене породиље; обављање послова за стицање статуса енергетски угроженог купца електричне енергије и природног гаса; послове координатора рада Интерресорне комисије града Краљева; послове повереништва Комесаријата за избелице и миграције; друге послове, у складу са законом.

Руководилац Одељења :

Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; организује, усмерава и обједињава рад одсека у оквиру Одељења, потписује акта из делокруга Одељења, врши друге послове у вези са организацијом  и радом Одељења као целине, учествује у раду колегијума начелника Градске управе и седница Градског већа и Скупштине града и остварује сарадњу са другим унутрашњим организационим јединицама Градске управе.

За свој рад и рад Одељења непосредно је одговоран начелнику Градске управе.

mail: drustvene_delatnosti@kraljevo.org
Телефон: 036/306-185

САВЕТНИК ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПАЦИЈЕНАТА

 • Мирјана Словић
  Градска управа града Краљева
  Трг Јована Сарића 1
  3 спрат канцеларија 307А
 • Телефони: 036/306-053, 064/6478115
  еmail: mirjana.slovic@kraljevo.rs
Print Friendly, PDF & Email