Град Краљево

Одељење за управљање имовином


Данијела Микић

Руководилац одељења: Данијела Микић

Руководилац одељења :

Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; организује, усмерава и обједињава рад одсека у оквиру Одељења, потписује акта из делокруга Одељења, врши друге послове у вези са организацијом  и радом Одељења као целине, учествује у раду колегијума начелника Градске управе и седница Градског већа и Скупштине града и остварује сарадњу са другим унутрашњим организационим јединицама Градске управе.

За свој рад и рад Одељења непосредно је одговоран начелнику Градске управе.

dokumentacija@kraljevo.org

  • Телефон: 036/306-212

Одељење за управљање имовином врши послове Градске управе који се односе на: попис и упис имовине Града – прикупљање правне и техничке документације, утврђивање књиговодствене ревалоризоване вредности имовине, утврђивање тржишне вредности имовине, усаглашавање књиговодствених евиденција и извора финансирања, прикупљање података о физичком стању непокретности, формирање базе података, уношење података о непокретностима, прибављање података Службе за катастар непокретности, јавних предузећа и установа, упоредна анализа података по структури (правних, техничких, књиговодствених), ажурирање базе података, формирање документације за упис права јавне својине у регистар непокретности, подношење захтева за добијање потврде Републичке дирекције за имовину да су непокретности пријављене за јединствену евиденцију непокретности у државној својини, подношење евиденционе пријаве на прописаном обрасцу и добијање потврде од Дирекције за имовину, подношење захтева (за упис права јавне својине града, за конверзију права коришћења на изграђеном и неизграђеном грађевинском земљишту које користе правни субјекти чији је оснивач Град) Служби за катастар непокретности; послове евиденције непокретности – вођење евиденције о непокретностима које користи Град и јавна предузећа и установе чији је он оснивач, евиденције терета на непокретностима, преузимање непокретности стечене наслеђем, уговором или другим правним послом, прибављање потребне документације и састављање записника о стању имовине, давање података из евиденције имовине у својини Града; имовинско-правне послове управљања имовином – припрема нацрта одлука, решења и уговора о прибављању, управљању, коришћењу и располагању покретних и непокретних ствари у јавној својини Града, прикупљање документације за упис имовине у одговарајуће јавне регистре, вођење јединственог регистра непокретности у јавној својини Града, вођење и ажурирање портфолија имовине у јавној својини Града; поједине послове везане за коришћење грађевинског земљишта и јавних површина; стручно-техничке послове управљања имовином – процена стања имовине, предлагање инвестиционог и текућег одржавања, праћење инвестиција, учествовање у припреми плана јавних инвестиција, израда предмера и предрачуна радова; економско-финансијске послове управљања имовином – процена вредности имовине применом одговарајућих методологија, анализа улагања у непокретности, праћење учинка јавних инвестиција, анализа ефеката улагања у јавне инвестиције путем јавних набавки, јавно-приватног партнерства и концесија; имовинско-правне послове поверене законом – послове везане за експропријацију и самовласна заузећа, откуп станова у својини Града, враћање утрина и пашњака селима, враћање имовине задругама, стручне и административне послове за потребе Комисије за враћање земљишта по Пољопривредном земљишном фонду, одређене нормативне послове, послове издавања дозвола и вођења евиденција у области водопривреде, заштите од ерозије и регулације водотокова; припрему и израду нормативно-правних аката из надлежности Одељења.

Print Friendly, PDF & Email