Град Краљево

Одељење за заједничке послове


Руководилац Одељења: Славица Радивојевић

Одељење за заједничке послове обавља стручне и техничке послове за Градску управу који се односе на: контролу новчаних докумената (ликвидатура); финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове; благајничко пословање; обрачун зарада; послове интерне контроле; израду завршних рачуна, финансијских и других извештаја и финансијских планова директних буџетских корисника; израду завршних рачуна и финансијских извештаја за буџетске фондове; израду финансијских извештаја и припрему документације за плаћање по одобреним пројектима; формирање документације за исплату; фактурисање и сличне послове; финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове за потребе буџетских Фондова; старање о имовини Градске управе и послове набавке опреме, ситног инвентара и канцеларијског материјала; припрему и  израду плана набавки и јавних набавки; припрему документације за покретање набавки; спровођење поступака јавних набавки; учествовање у изради конкурсне документације; израду извештаја о спроведеним јавним набавкама; предлагање избора понуђача и склапања уговора; праћење реализације јавних набавки; израду правних и других аката везаних  за јавне набавке; пружање стручне помоћи комисијама за јавне набавке; стручну помоћ буџетским корисницима у реализацији јавних набавки; текуће и инвестиционо одржавање пословног простора и опреме; одржавање хигијене у пословним просторијама органа Града; коришћење и одржавање возног парка; коришћење и одржавање телефонске централе; фотокопирање и умножавање материјала; рад бифеа; предлагање мера за побољшање услова рада, као и праћење и контролисање примене мера за безбедност и здравље запослених на раду; друге послове, у складу са законом.

Одељење за заједничке послове обавља и послове који се односе на: контролу новчаних докумената месних заједница; финансијско-рачуноводствене и књиговодствене послове месних заједница; израду финансијских извештаја и завршних рачуна месних заједница; благајничко пословање и формирање документације за исплату зарада и других личних примања у месним заједницама; пружање стручно-техничке подршке месним заједницама при спровођењу поступака јавних набавки; помоћ при изради финансијских планова месних заједница; евиденције о учешћима грађана при суфинансирању инфраструктурних радова; фактурисање и друге обрачуне; нормативно-правне послове из области рада месних заједница; прибављање неопходне пројектно-техничке документације, потребних сагласности и одобрења; послове  везане за легализацију сеоских водовода; реализацију инвестиционих програма месних заједница и друге сличне послове из области рада месних заједница, у складу са законом.

Руководилац Одељења:

Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; организује, усмерава и обједињава рад одсека у оквиру Одељења, потписује акта из делокруга Одељења, врши друге послове у вези са организацијом  и радом Одељења као целине, учествује у раду колегијума начелника Градске управе и седница Градског већа и Скупштине града и остварује сарадњу са другим унутрашњим организационим јединицама Градске управе.

За свој рад и рад Одељења непосредно је одговоран начелнику Градске управе.

еmail: zajednicki_poslovi@kraljevo.org

  • Телефон: 036/306-080
Print Friendly, PDF & Email