Одељење за општу управу

Снежана Капларевић

Руководилац Одељења: Снежана Капларевић

 

Одељење за општу управу врши послове Градске управе који се односе на: послове личних стања грађана –  послове у вези са личним стањима грађана, вођење матичних књига рођених, венчаних и умрлих лица и књига држављана, издавање извода из матичних књига и уверења о држављанству, решавање о промени личног имена, накнадни уписи и исправке у матичним књигама, пријаве и обављање венчања, пријаве смрти лица и друго; послове у вези са вођењем Јединственог бирачког списка – вршење промена у бирачком списку (уписи, брисање, измене, допуне и исправке) по службеној дужности или на захтев странака до закључења бирачког списка, као и друге послове утврђене Законом о јединственом бирачком списку; стручне и административне послове за изборе и референдуме; пружање правне помоћи грађанима – организовање службе правне помоћи грађанима за потребе остваривања њихових права, обавеза и правних интереса; издавање уверења и потврда (о којима воде службену евиденцију, када су таква уверења и потврде неопходне за доказивање одређених чињеница, у складу са законом); послове услужног центра – давање информација, примање поднесака, пружање помоћи странкама, давање обавештења о решавању предмета, пријем примедби и притужби на рад органа Града и друго;  организацију управе – послови унапређивања организације рада и модернизацију Градске управе, праћење ажурности њеног рада; послови управљања људским ресурсима – планирање људских ресурса, систематизовање радних места, припрема описа послова, прикупљање и анализа података неопходних за управљање људским ресрусима, социјална и здравствена заштита запослених и сарадњу с другим органима, стручни послови у поступку запошљавања и избора кандидата, припрема предлога Кадровског плана, организација стручног усавршавања службеника, процена ефеката спроведених обука, анализа потреба за обуком и додатним образовањем сваког службеника, припрема предлога годишњег Програма стручног усавршавања службеника и предлога финансијског плана за извршавање годишњег Програма стручног усавршавања, анализа резултата и праћење ефеката оцењивања службеника, вођење кадровске евиденције и персоналног досијеа запослених, као и остали послови од значаја за каријерни развој службеника, дефинисање радних односа и посредовање у колективном преговарању, мотивација запослених, креирање повољних услова за рад и обезбеђивање неопходне опреме, радни односи запослених у Градској управи; канцеларијско пословање – пријем и разврставање поште, отпремање поште, евидентирање предмета, архивирање и чување докумената и друго; сарадњу са организацијама цивилног друштва; увођење и примена стандарда и принципа родне равноправности, као и друге послове, у складу са законом.

Руководилац Одељења:

            Опис послова: Руководи, организује и планира рад Одељења, пружа стручна упутства, координира и надзире рад запослених у Одељењу; стара се о законитом, правилном и благовременом обављању послова у Одељењу; организује, усмерава и обједињава рад одсека у оквиру Одељења, потписује акта из делокруга Одељења, врши друге послове у вези са организацијом  и радом Одељења као целине, учествује у раду колегијума начелника Градске управе и седница Градског већа и Скупштине града и остварује сарадњу са другим унутрашњим организационим јединицама Градске управе.

За свој рад и рад Одељења непосредно је одговоран начелнику Градске управе.

Послови бесплатне правне помоћи,  телефон: 036/306-010

Матична служба за град Краљево – телефони: 036/306-030 и 036/306-218,
mail: maticna_sluzba@kraljevo.org
maticna_sluzba@kraljevo.rs

Матична служба за КиМ – телефони:  036/306-048,
mail: maticna_sluzba_km@kraljevo.org

У оквиру Одељења за општу управу, као деташиране организационе јединице Градске управе за обављање одређених послова из надлежности Градске управе, на сеоском подручју се образују месне канцеларије:

СПИСАК МЕСНИХ КАНЦЕЛАРИЈА ГРАДА КРАЉЕВА

Месна канцеларија обавља одређене послове из надлежности Градске управе који се односе на: вођење матичних књига; вођење евиденција о држављанству; састављање смртовница, попис и процену заоставштине; оверу потписа, преписа и рукописа; пријем поднесака; ажурирање података за бирачки списак; друге послове опште управе, у складу са законом.

mail: opsta_uprava@kraljevo.org

Tel:036/306-009