Odeljenje za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti

Zvonko Kovačević

Odeljenje  za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti vrši poslove Gradske uprave koji se odnose na: prostorno i urbanističko planiranje – donošenje prostornog plana Grada, generalnog urbanističkog plana, planova generalne regulacije i planova detaljne regulacije, administrativno-tehničke poslove za potrebe Komisije za planove; izdavanje urbanističkih akata – izdavanje lokacijske dozvole za određene objekte, izdavanje informacije o lokaciji za određene objekte, potvrđivanje urbanističkih projekata i projekata parcelacije i preparcelacije; izdavanje građevinskih dozvola za određene objekte; izmene rešenja zbog promene investitora ili promena u toku građenja; izdavanje privremenih građevinskih dozvola; vođenje registra investitora; izdavanje upotrebnih dozvola – tehnički pregled objekata i izdavanje rešenja o upotrebnim dozvolama na osnovu izvršenog pregleda; legalizacija objekata – naknadno izdavanje građevinske i upotrebne dozvole za objekte u nadležnosti lokalne samouprave, koji su izgrađeni ili rekonstruisani bez građevinske dozvole; normativne poslove u oblasti komunalnih delatnosti; upravne poslove u oblasti komunalnih delatnosti – vođenje upravnih postupaka i izdavanje različitih vrsta rešenja i drugih upravnih akata o raskopavanju javnih površina, o zauzeću javnih površina, izdavanje rešenja kojim se odobrava izvođenje radova na uređenju i održavanju javnih zelenih površina, kao i zauzimanje zelenih površina, donošenje određenih rešenja iz oblasti komunalne higijene (postavljanje kontejnera i sl.) i drugo; praćenje poslovanja javnih preduzeća čiji je osnivač Grad – poslovi vezani za davanje saglasnosti na programe poslovanja javnih preduzeća i praćenje njihovog poslovanja; vođenje evidencija o načinu organizovanja poslova održavanja i bezbednosti korišćenja stambenih zgrada; iseljenja bespravno useljenih stanova; izvorne i poverene poslove iz oblasti saobraćaja i putne privrede; administrativno- stručne poslove za potrebe budžetskog Fonda za saobraćaj; pripremu i izradu normativno-pravnih akata iz nadležnosti Odeljenja; druge poslove, u skladu sa zakonom..

 Rukovodilac Odeljenja:

Rukovodi, organizuje i planira rad Odeljenja, pruža stručna uputstva, koordinira i nadzire rad zaposlenih u Odeljenju; stara se o zakonitom, pravilnom i blagovremenom obavljanju poslova u Odeljenju; organizuje, usmerava i objedinjava rad odseka u okviru Odeljenja, potpisuje akta iz delokruga Odeljenja, vrši druge poslove u vezi sa organizacijom  i radom Odeljenja kao celine, učestvuje u radu kolegijuma načelnika Gradske uprave i sednica Gradskog veća i Skupštine grada i ostvaruje saradnju sa drugim unutrašnjim organizacionim jedinicama Gradske uprave.
Za svoj rad i rad Odeljenja neposredno je odgovoran načelniku Gradske uprave.

Zvonko Kovačević je rođen 20.07.1965. godine u Kraljevu.

Završio je Građevinski fakultet u Nišu 1992. godine. Radio je u GP „Kablar“ i u Opštinskoj upravi, a zatim u Gradskoj upravi u Odeljenju za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti. Od maja 2009. godine je načelnik Odeljenja za urbanizam, građevinarstvo i stambeno-komunalne delatnosti.

mail: urbanizam@kraljevo.org

Tel: 036/306-202